תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 2מושב גאליה16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 3תכנית מס' בר/3/36219/03/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 4שנוי פרצלציה במגרשים, בטול מגרשים חקלאיים משקיים, בטול מגרשים לעובדי צבור25/05/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 5הגדלת שטח כיסוי קרקע באיזור חקלאי משקי30/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 6הקמת בריכת שחיה05/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 7הקטנת קו בניין30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 8קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.09/04/1992
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 368בניה (יבנה הדרומית)26/03/1953
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 1השלמת תקנון לגבי חממות כפר הנגיד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 2בטול הוראות בניה מס' תגפ/389 והמרתן בהוראות חדשות שתצורפנה לתכנית09/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 3כפר הנגיד09/02/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 4הקטנת קו בנין חזיתי:מ- 10 מ' ל- 6.0 מ'.13/02/1986
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 5קביעת הוראות בניה לענין הקמת בריכות שחיה פרטיות.11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 390הגדלת מרכז חינוך וקהילה אזורי גן רווה
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 395בית חנן
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 4הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים10/03/1960
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים,24/09/1980
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 1שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט16/06/1983
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 12הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.21/05/2007
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16הסדרת שטח לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתוך ש.צ.פ.ע"י שינוי מש.ב.צ ודרך לש.צ.פ.
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16/ 1הסדרת מגרש לבריכת שחיה בקדרון
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 2הרחבת ישוב28/07/1996
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגורים29/08/1999
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 6תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי מקצוע18/04/2000
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...31/07/2003
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41תוכנית מנדטורית מאושרת17/07/1947
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 2תוכנית בר/ 41/ 224/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור מלאכה13/07/1967
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 5השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו להקמת מושב07/08/1952
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 1שינוי יעוד-מבניני ציבור למגרש ספורט,משצ"פ למגרש ספורט,משצ"פ איזור לבנייני צבור13/04/1972
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 10תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 12הרחבה למגורים - כפר אביב.01/02/2001
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 2כפר אביב- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3לשנות את יעוד השטח ב מ"אזור לעבור חקלאי" ל"שטח בית אריזה אזורי"22/05/1977
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 1משטח בית אריזה ושרותים חקלאיים לשטח לבניני ציבור ודרך.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 2אזור תעסוקה גדרות11/09/2012
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 4השלמת תקנון לגבי חממות בכפר אביב16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 5שינוי יעוד חלקה מחלקה 27 מאזור חקלאי לאזור שירותי דרך.04/08/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 6שנוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ואזור פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות11/06/1992
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 6/ 1שינוי יעוד של אזור לבניני ציבור ואזור פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות09/03/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 7יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים01/02/1996
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417/ 9בריכות שחיה פרטיות.01/03/2001
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 43לשמור על החי הצומח והנוף בצורתם הטבעית.31/03/1977
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 437נטעים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 1תכנית מס' בר/1/43713/09/1973
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10.
מרכזשורקותתוכניתבר/ 437/ 10/ אתוכנית בר/ 437/ 10/ א
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10/ ב/ 1הסדרת שטח הבניה למגורים בנחלה במושב.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 14מושב גן שורק - זכויות למגורים בישוב כפרי
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 2חממות בגן שורק16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 3שינוי יעוד מחלקה למבנה ציבור לחלקה למגורים בעלי מקצוע14/06/1987
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 4שינוי יעוד מבניני ציבור לאזור חקלאי26/12/1991
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 7ביטול תוכנית קודמת המייעדת את השטח ל-8 מגרשי מגורים לבעלי מקצוע.30/07/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 9בריכות שחיה פרטיות.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בן זכאי16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 2ביטול הוראות בניה מס' תגפ/438 והמרתן בהוראות חדשות19/06/1975
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 3תוספת של מגרשים חקלאיים משקיים מס' 169168 ,167 , בכניסה למושב07/06/1984
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 5המרת שני מגרשים למגורים (בעלי מקצוע)20/11/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 6הקטנת קו בנין חזיתי ברחובות:5 -1 מ - 10 מ' ל- 6.0 מ'.8 -613/02/1986
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 44שינוי ייעוד הקרקע. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 47תכנית מס' בר/4714/03/1968
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48בית ספר חקלאי עיינות18/09/1966
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48/ 2שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח מבני ציבור, לשטח ציבור פתוח לאזור ספורט.27/10/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 3שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד.22/11/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 4שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה18/08/1996
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 48/ 6שינוי משטח למבני משק לשטח ספורט,הוספת תכליות בשטח המיועד לבניני ציבור,קביעת קו13/05/2007
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 49הפיכת שטח פתוח ציבורי למגרש לבניין ציבורי. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)21/06/1962
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51לקבוע אזור מגורים, משקי עזר, בניני צבור, צבורי פתוח וחקלאי28/09/1967
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 1השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 10שינוי יעוד השטח משטח לבניני ציבור.13/02/1994
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11פרסום עפ"י 77 לחוק
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11/ אחלוקת איזור מגורים לחקלאים ל-3 מגרשים,הרחבת דרך לתמרון רכב שרות.22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11/ גמושב נטעים הגדלת זכויות בניה בתא שטח מספר 102
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 12שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים לחקלאים.26/01/1997
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 13.
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 14הרחבת נטעים ב- 48 מגרשים.19/12/2002
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 14/ 2נטעים - ש.צ.פ26/06/2011
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 16חלוקת משק חקלאי לשני מגרשים, חלקה א - משק חקלאי, ומגרש למגורים א.14/06/2007
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 2בטול הוראות בניה מספר בר/ 51 ומתן הוראות חדשות שתצורפנה לתוכנית המאושרת20/11/1975
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 3שינוי יעוד קרקע מאזור משקי עזר לשטח מיוחד עליו קיימת צרכניה.01/01/1976
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 4הגדלת שטח כיסוי הקרקע באזור חקלאי א'08/09/1977
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 6שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור חקלאי א',שינוי מאזור חקלאי א' לבניני ציבור.21/06/1982
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 7שינוי ייעוד החלקה מחקלאי למשק חקלאי.12/08/1981
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 8שינוי יעד קרקע חקלאית לאיזור ספורט, שינוי יעד קרקע חקלאית לדרך.17/06/1986
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 9הגדלת שטח כסוי קרקע , הוספת יח' דיור28/01/1990
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 52ביטול דרך, הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאית.30/11/1961
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55ישיבת כרם יבנה17/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 1ישיבת כרם ביבנה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 2קביעת יעדים ואזורים והוראות בניה בהם, התווית דרכים וביטול תוכניות מאושרות.22/06/1978
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 564בית עלמין של מועצה איזורית נחל-שורק02/02/1956
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 61ליעד את שטח התכנית לגן לאומי ולאשר הכרזתו לפי חוק הגנים הלאומים ושמורות הטבע03/02/1977
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 64פרטית05/08/1971
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 69תוכנית בר/ 69
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 70חפץ חיים,בית חלקיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 72ליצור אזורים מיוחדים בהם תותר כריית כורכר וחול13/01/1972
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 73ליצור אזורים מיוחדים לכריית כורכר ו/או חול13/01/1972
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 74יצירת אזורים בהם תותר כרית כורכר ו/או חול.13/01/1972
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75קביעת יעדים ואיזורים, הוראות הבניה בהם, התווית דרכים, בטול תכניות מאושרות.10/11/1977