תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 1שינוי ייעוד מדרך לאזור בנייני משק להקמת משרדי המשק22/06/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 2שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ומבני חינוך לאזור בנייני צבור05/08/1982
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76קביעת אזורים ועתודות קרקע,התווית רשת דרכים.20/10/1977
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 2קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים. לשם התאמה למצב והפיתוח לעתיד של האזור03/07/1988
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 5העברת השינויים בתכניות הבינוי מסמכות הועדה המחוזית לסמכות ועדה מקומית.12/09/1996
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 6כפר נופש פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 7.21/08/1997
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 8השלמת תקנון לגבי חממות גבתון16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה,למחסנים ומבני צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה.10/02/1966
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 1א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם25/06/1964
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 2שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.18/09/1969
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה19/02/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 4שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית01/02/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 5שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח.27/06/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.23/07/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 8שינוי מאזור בניני משק לדרך,בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.13/03/1975
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 9השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 805/ 1/ אגן- רוה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 81חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים)28/12/1967
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 83/ 4שינוי קו בניין חזיתי בדרך מספר 2 מ-8 מ' ל-4 מ'02/06/1985
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 83/ 5שינוי קו בניין צדדי בחלק הדרום מערבי הגובל בחלקה 139 שבגוש 350813/02/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84יד בנימין- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 1חסר09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 5שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני צי18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 6יד בנימין18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 7שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.10/03/1985
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.17/06/1986
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 85שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון12/12/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 86אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקותחקלאיות חדשות בהתאם לתשריט.25/07/1963
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 87/ 1ניר גלים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 87/ אקביעת:1- אזורים לשטחים חקלאיים.2- דרכים חדשות.3- בטול דרכים קיימות.27/08/1964
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 89קביעת הוראות בניה להקמת מבני משק .03/08/1978
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 1בית מגורים29/07/1965
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 3גן הדרום16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 4מושב גן הדרום04/01/1979
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 94לישיבת בני עקיבא ע"י ניר גלים-מ.א. יבנה.17/12/1964
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ במ/ 109"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.21/04/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ בת/ 213אזור תעשיה גן רווה.18/12/1994
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ בת/ 76/ 4בר/בת/4/7609/01/1992
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ מק/ 104/ 10שינוי מרחקים09/06/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ מק/ 104/ 7שינוי קו בניין07/09/1999
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 1שינוי קוי בניין - אירוס - משפ' טראוב17/11/2011
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 2בריכת שחיה , אירוס 32117/11/2011
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 3שינוי קווי בנין - אירוס מגרש 26702/02/2012
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 4שינוי קווי בנין - אירוס מגרש 35 (חלקה 312).22/02/2012
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 5שינוי בקו בנין אחורי.
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 6שינוי קווי בנין לבריכה אירוס מגרש 288 (חלקה 333)06/09/2012
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 1/ 7שינוי קווי בנין לבריכה - אירוס מגרש 175 (חלקה 232)
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 109/ 2/ 1אירוס - הקצאת זכויות לחלקה 9 בגוש 3741.02/04/2012
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 10חלוקת זכויות בניה חדשה בין מגרשים 97 ו 98 ניר גלים.17/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 4/ 1שינוי קו בנין קדמי לפרגולה קיימת.05/08/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות12/05/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/03/2002
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 1204תוכנית בר/ מק/ 120406/11/2001
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 10שינוי קוי בנין25/02/2001
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 13/ 13בית אלעזרי תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 19החלפת שטחים בין מגרש לבין מגרש כדי לאפשר ניקוז מתאים לשטחים חקלאיים11/04/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 22איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים,הסדרת טעויות תכנון בתכנית בר/ 13/ 2.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 4תכנית מיתאר מס' בר/מק/4/1319/09/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות31/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות25/11/1997
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 10שינוי קווי בנין במגרש 152.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 4הקטנת קו בנין צדדי.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 7שינוי בקו בנין07/02/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 9בית חלקיה מגרש 96.13/01/2010
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11/ 1שינוי במרחק בין הבתים11/02/1999
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 14הקטנת קו בנין קדמי
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 3הקטנת קו בנין קדמי וצדדי06/05/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 4מושב בית גמליאל30/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין אחורי למגורים14/12/2004
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ מק/ 147/ 2שינוי קו בנין30/07/1998
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 148/ 1תוכנית בר/ מק/ 148/ 1
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ מק/ 15/ 12מועצה אזורית ברנר - דרך מקומית.28/06/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 15/ 7תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות16/05/2000
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ מק/ 15/ 7/ 1תכנון מחדש של אזור המגורים בקיבוץ קבוצת שילר.15/03/2007
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 11שינוי חלק מקו בניין11/02/1999
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 12שנוי קו בנין22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 13שינוי קוי בנין19/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 14תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות15/11/2001
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 15מושב בית חנן - הקטנת קוי בנין24/09/2003
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 16מושב בית חנן - שינוי מרחק בית המגורים למבנה עזר.08/12/2003
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 18שינוי בקווי בנין חלקה 83 בית חנן
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ מק/ 158/ 13הקטנת קו בנין צדדי לבית מגורים, הקטנת מרחק בין מבנים31/03/2005
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ מק/ 158/ 4תכנית שינוי מתאר מס' בר/מק/4/15830/05/1997
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ מק/ 166/ 4/ 1שינוי מדרך משולבת לדרך אספלט.28/10/2010
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ מק/ 166/ 6הקטנת קו בנין צדדי מערבי, מזרחי, אחורי ללולים11/04/2005
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 2תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות25/02/2001
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 3תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/10/2001
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 5/ 1הקטנת קווי בניין בלול בקרקע חקלאית12/06/2011
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 193/ 3הגדלת תכסית ללא הוספת זכויות במפעל סורפול, מגרש 2001 אזה"ת ניר גלים.28/06/2012
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 10משוב גאליה - הקטנת קוי בנין18/05/2004
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 14הקטנת קו בניין צדדי למבני משק חקלאיים,הקטנת קו בנין צדדי למבנה מגורים.15/03/2007
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 2/ 1מרכז מסחרי אזורי ותחנת תדלוק גאליה.31/10/2007
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 4שינוי קטע מקו בנין31/12/1998
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 5הקטנת קוי בנין15/07/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 6שינוי מרחק קטעים מקו בנין08/02/2000
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 7שינוי קוי בנין27/07/2000
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות06/05/2001