תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאתקנה / 58רישוי מתקני גז טבעי
נושאתקנה/ 01/ 00בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תקנות עיקריות
נושאתקנה/ 01/ 01בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוספת ראשונה (טפסים)
נושאתקנה/ 01/ 02/ 03בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוס' שניה:ח"ג:אמצעי יציאה מבנין
נושאתקנה/ 01/ 02/ 05בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוס' שניה:ח"ה:שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבני
נושאתקנה/ 01/ 02/ 07בקשה להיתר,תנאיו ואגרות:תוס' שניה:ח"ז:הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה,רב קומות
נושאתקנה/ 01/ 02/ 08בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוס' שניה:ח"ח:התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבור
נושאתקנה/ 01/ 02/ 11בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוס' שניה:ח"יא:תנור הסקה דירתי,ארובה ומיכלי דלק
נושאתקנה/ 01/ 02/ 20בקשה להיתר, תנאיו ואגרות תוס' שניה חלק כ' אספקת גז בבנינים
נושאתקנה/ 01/ 03בקשה להיתר, תנאיו ואגרות:תוס' שלישית:חישובי שטח בניה ושיעורי אגרות למתן היתר
נושאתקנה/ 14היתר לעבודה מצומצמת
נושאתקנה/ 20התקנת מקומות חניה
נושאתקנה/ 32סדרי הדין בועדות ערר
נושאתקנה/ 33סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק
נושאתקנה/ 40ערר בפני המועצה הארצית
נושאתקנה/ 55הוועצות עם חבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית....
נושאתקנה/ 56תדירות דיוני מוסד תכנון
נושאתקנה/ 57סדרי הדין בקיום דיון חוזר במוסד תכנון
נושאתקנה/ 59הצהרת מתכנן שלד ואחראי לביצוע השלד (הוראת שעה)
נושאתקנותדיון עקרוני
נושאתקנות / 01 / 77תקנות התו"ב מכוח חוק התו"ב(תיקון מס' 72)
נושאתקנות / 01 / 79תקנות התו"ב (פיקוח עליון) (תיקון)
נושאתקנות / 01/ 78תקנות התו"ב מורשה להיתר (מתכנן שלד ומומחה לבקשה לפי פרק ה'3)
נושאתקנות / 02/ 005תקנות נגישות לאנשים עם מוגבלויות
נושאתקנות / 02/ 01רפורמה
נושאתקנות / 02/ 39תקנות בקשה להיתר - מכוח חוק שוויון - פרק נגישות
נושאתקנות / 02/ 39כנגישות בנין ציבורי המשך דיון
נושאתקנות / 02/ 50אתקנות מבנים זמניים
נושאתקנות / 03/ 1התוספת השלישית בדבר אגרות לחממות
נושאתקנות / 03/ 13שעורן של אגרות והטיפול בהן - המשך
נושאתקנות / 15/ 12בתקנות פטור מהיתר לעבודה לצרכי חקלאות בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון - הוראת
נושאתקנות / 19/ 2תקנות תקשורת - המשך דיון
נושאתקנות / 21/ 02א'תקנות הוראות למתקני תברואה - רוויזיה לתיקון 2007
נושאתקנות 02/ 006תקנות נגישות לאנשים עם מוגבלויות - המשך דיון דרכים נגישות
נושאתקנות 02/ 19בטיחות אש המשך חלק ג'
נושאתקנות 02/ 31בטיחות אש - הגדרות חדשות- פרק ג' החדש
נושאתקנות 03/ 13א'תקנות התכנון והבניה (שיעורן של אגרות לתכניות והטיפול בהן)
נושאתקנות התו"ב - הל"ת רוויזיתקנות התו"ב - רוויזיה להל"ת
נושאתקנות התכנון והבניה.
נושאתקנות/ 002/ 600הצגת הרפורמה בהליכי תכנון ורישוי בניה
נושאתקנות/ 002/ 601קוד בניה- דיווח +מיונים וסיווגים של בניינים
נושאתקנות/ 01 / 70תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר - חלק ג' בטיחות אש
נושאתקנות/ 01 / 80תקנות התו"ב (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים)
נושאתקנות/ 01/ 00/ 17בקשה להיתר תנאיו ואגרות - הגדרות
נושאתקנות/ 01/ 02/ 06הסדרת הטיפול בפסולת בניין
נושאתקנות/ 01/ 05בקשה להיתרף תנאיו ואגרות - תוספת חמישית
נושאתקנות/ 01/ 300תקנות מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה תאית
נושאתקנות/ 01/ 500תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר, תנאיו ואגרות תיקון בדבר נגישות מוסדות חינוך
נושאתקנות/ 02/ 001תקנות בטיחות אש פרק גילוי וכיבוי
נושאתקנות/ 02/ 003תקנות נגישות - דרכים נגישות
נושאתקנות/ 02/ 004תקנות נגישות - דרכים נגישות
נושאתקנות/ 02/ 005תקנות בטיחות אש - גילוי וכיבוי
נושאתקנות/ 02/ 006תקנות נגישות לאנשים עם מוגבלויות
נושאתקנות/ 02/ 02תקנות בקשה להיתר - הוראות למתקני תברואה - הל"ת
נושאתקנות/ 02/ 02/ 1שינויים בהוראות למתקני תברואה
נושאתקנות/ 02/ 02/ 2הוראות למתקני תברואה - המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 02/ 3תקנות בקשה להיתר-הוראות למתקני תברואה - המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 03/ 500תקנות בקשה להיתר - אגרות למתקנים פוטו-וולטאים
נושאתקנות/ 02/ 03/ 501תקנות בקשה להיתר אגרות לאתרים לסילוק פסולת בניין
נושאתקנות/ 02/ 05 / 02תקנות בקשה להיתר אתרי עתיקות ומבנים הסטוריים -המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 05/ 01תקנות בקשה להיתר, אתרי עתיקוות ומבנים הסטוריים
נושאתקנות/ 02/ 07עבודות בניה באסבסט
נושאתקנות/ 02/ 100תקנות נגישות מוסדות חינוך
נושאתקנות/ 02/ 101תקנות בטיחות אש-פרק גילוי וכיבוי
נושאתקנות/ 02/ 12תקנות בטיחות אש תקנות העיקריות
נושאתקנות/ 02/ 13גובה מהלך מדרגות
נושאתקנות/ 02/ 14תקנות בטיחות אש - חלק ג'
נושאתקנות/ 02/ 14/ 15תקנות בקשה להיתר, בדבר חיפוי קירות וחזיתות בבניינים
נושאתקנות/ 02/ 14/ 15אתקנות בקשה להיתר בדבר חיפוי קירות וחזיתות בניינים
נושאתקנות/ 02/ 15תקנות חתימת בעלי זכות בנכס
נושאתקנות/ 02/ 16הגדרת בית אוכל
נושאתקנות/ 02/ 17הגבלת גובה של עסק - מקומות לאסיפות
נושאתקנות/ 02/ 18בטיחות אש - המשך חלק ג'
נושאתקנות/ 02/ 19בטיחות אש-חלק ג' המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 19/ 04תקנות תקשורת - תיקון לחלק י' מתקני תקשורת
נושאתקנות/ 02/ 20הגבלת גובה בעסק תיקון תקנה 17.12
נושאתקנות/ 02/ 21מערכת מיזוג אויר בבנין
נושאתקנות/ 02/ 22חתימת בעלי זכות בנכס
נושאתקנות/ 02/ 23דרישות מהיתר לשימוש חורג
נושאתקנות/ 02/ 24חלק י' - מתקני תקשורת
נושאתקנות/ 02/ 25בטיחות אש - חלק ג' חדש המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 26בטיחות אש - המשך חלק ג' החדש
נושאתקנות/ 02/ 27בטיחות אש - איצטדיונים
נושאתקנות/ 02/ 28בטיחות אש- חלק ג' החדש - המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 29הסדרת הטיפול בפסולת בניין
נושאתקנות/ 02/ 30עבודות בניה באסבסט
נושאתקנות/ 02/ 31בטיחות אש - הגדרות חדשות פרק ג' החדש
נושאתקנות/ 02/ 32בטיחות אש - הגדרות חדשות בנין צבורי א' ו- ב'
נושאתקנות/ 02/ 33בטיחות אש- רוחב פתח מינמלי במגורים
נושאתקנות/ 02/ 34בטיחות אש - הגדרות חדשות - דרכי מילוט מבניינים
נושאתקנות/ 02/ 35בטיחות אש - פרק התקהלות
נושאתקנות/ 02/ 36תיקון להגדרות בנין גבוה ובין רב קומות
נושאתקנות/ 02/ 36אבריכות שחיה
נושאתקנות/ 02/ 36בבריכות שחיה - המשך דיון
נושאתקנות/ 02/ 37בטיחות אש - עדכונים
נושאתקנות/ 02/ 37/ 0תקנות בטיחות אש - פרק גילוי וכיבוי
נושאתקנות/ 02/ 37/ 1תקנות בטיחות אש - חלק ג' - כללי
נושאתקנות/ 02/ 37/ 2תקנות בטיחות אש - חלק ג' - מגורים
נושאתקנות/ 02/ 37/ 3תקנות בטיחות אש - פרקים: תעשיה ועסקים
נושאתקנות/ 02/ 37/ 4תקנות בטיחות אש - המשך דיון - חינוך וגני ילדים