תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר