תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 14על סרוב בקשה לשימוש חורג בתכנית ק/ ש/ 20
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 5על סרוב ולקח"שפ לתכנית ק/ ש/ 33
צפוןמטה אשר, נהריהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה
מרכזחוף השרון, שפייםערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 11ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לשימוש החורג לאיחסון ומועדוןב-חש/ ש/ 132
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 3ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי בקשה לשימוש חורג לאיחסון בכפר אז"ר
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ04/ ש/ 12ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות את הבקשה לשימוש חורגלגן ארועים ת.זמ/ ש/ 365
מרכזחוף השרון, רשפוןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 12מס' חש/ש/138
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 4ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
מרכזעמק לודערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 1ערר על החלטת הולקחש"פ על שימוש חורג לדם/ 261002200 - רהיטים ואביזרי אופנה
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחיית תכנית רח/ מק/ 2111/ 11- שינוי יעוד קרקע
ערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 4ערר על החלטת הוולקחש"פ לבקשה רחב/ 20050164
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 1ערר על החלטה ו. הוולקחש"פ בתכנית ג/ 6540 -