תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 7ערר על החלטת הוולחו"ף לדחות בקשה לשימוש חורג במבנה תאב/ 30404
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 2שרק/ 20040129 מועדון פלמחים