תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, כפר יונהישות כלליתהנ/ מר/ הצ/ 2 - 1/ 156אתר הנצחה לחללי הפיגוע בצומת בית ליד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובישות כלליתהנ/ צפ/ ג/ 14025אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים
דרוםבאר שבעישות כלליתהנמ/ 5/ 62אתר הנצחה ממלכתי אנדרטת חטיבת הנגב לפי תכנית 5/ 03/ 132/ 2