תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 32ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא
ירושליםירושליםתוכנית12503/ ארח' המערביים 11 - שכ' מימלא
ירושליםירושליםתוכנית2642/ אחניון שער יפו - ממילא.28/04/1989
ירושליםירושליםתוכנית882התווית והרחבת דרכים רח' ממליא.29/10/1959
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית96/ 0114/ 3בניינים למגורים ולמסחר לאורך רח' ממילא מעל מפלס +768 מזרח
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית96/ 0114/ 4בניינים למגורים, מסחר ומלונאות לאורך רח' ממילא מעל מפלס 768 מערב
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהימ/ 07/ 038/ 1התנגדות לתכנית
ירושליםירושליםתוכניתמק/ 13217שינוי מיקום שטח זיקת הנאה למעבר רגלי , מתחם ממילא ירושלים18/03/2010