תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית12017הרחבת שתי יח"ד, רחוב אביטל 11, שכונת תלפיות03/06/2009
ירושליםירושליםתוכנית12590בניין מגורים חדש, רח' אביטל מס' 13, שכונת מקור חיים06/07/2009
ירושליםירושליםתוכנית12934הריסת מבנה ישן קיים והקמת מבנה מגורים חדש בן 6 קומות רח' אביטל 2,מקור חיים29/08/2010
ירושליםירושליםתוכנית13392הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים08/11/2010
ירושליםירושליםתוכנית3045/ אקביעת תקופה מירבית לשימושים חורגים - מקור חיים05/05/1987
ירושליםירושליםתוכנית6600קביעת בינוי לשם תוספת יח"ד חדשה והרחבת 1 יח"ד קיימת.רח' אביטל 4 שכ' מקור חיים13/03/2007
ירושליםירושליםתוכנית8072שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות - רח אביטל-תלפיות20/10/2003
ירושליםירושליםתוכנית8072/ אתוספת בניה בחלל גג הרעפים וסגירת מרפסות להרחבות - רח' אביטל 9 - תלפיות.07/07/2005
ירושליםירושליםתוכנית8072/ בתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכונת מקור חיים, אביטל 926/06/2008
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 262/ 1התנגדות לשימוש חורג למסחר
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 06/ 003/ 1התנגדות לניתוק חשמל