תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.15/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 4אזור תעסוקה בקיבוץ גבר עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גברעם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מק/ 2087גבר עם