תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטייבהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז המרכז לאשר את תבנית טב/ 3400
מרכזטייבהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 34ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית טב/ 3436 - טייבה צפון
מרכזטייבהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 57ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז לתכנית טב/ 3400 - אשכול ישובים מס' 5
מרכזטייבהערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 3ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מס' טב/ במ/ 2509/ 2 - קליטת שפכים
מרכזטייבהישות כלליתג/ מר/ טב/ 3400גן לאומי צור נתן (תיקון) לפי תכנית טב/ 3400 טייבה - לא בוצע
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 651לחלק את השטח ל- מגרשי מגורים, בניני קומות, שיכון ציבורי,שצ"פ,ולהתוות דרכים חדש16/06/1960
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 666לחלק השטח למגרשי בניה להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.09/06/1966
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 667לחלק את השטח לאזורי מגורים, בנין צבורי ולהתוות דרכים חדשות06/07/1961
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 683/ 1לחלק השטח למגרשי בניה, להתוות דרכים חדשות ולהרחיב דרכים קיימות.09/06/1966
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 709/ 1לחלק השטח למגרשי בניה, שטח בניני צבור, שטח מסחרי, שצ"פ,הרחבת דרכים23/12/1965
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 723לחלק השטח למגרש בניה, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות16/02/1967
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 733לחלק השטח למגרש בניה שטח לבניני ציבור, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים09/06/1966
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 734לחלק את השטח למגרשי בניה, שטח ציבורי פתוח ולהתוות דרכים חדשות.09/06/1966
מרכזטייבהתוכניתגמ/ 751לחלק השטח למגרשי בניה, שטח צבורי פתוח ולהתוות דרכים חדשות09/06/1966
מרכזטייבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטב/ 02/ 337/ 4אי-מתן החלטה בקביעת פיצויים
מרכזטייבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטב/ 03/ 700/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר לגידור חלקי
מרכזטייבהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהטב/ 08/ 187/ 4תמא 31/א/16/ 2
מרכזטייבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטב/ 09/ 157/ 4התנגדות להוספת שם אישה
מרכזטייבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטב/ 09/ 40/ 4התנגדות לשינוי ייעוד
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1005שינוי יעוד משטח בינוי ציבורי למגורים ולשטח ציבורי פתוח,קביעת שבילים07/04/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1051חלוקת השטח למגרשי בניה והארכת שביל קיים.הקטנת רוחב חזית מינימלי10/09/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111שינוי יעוד קרקע חקלאית לאיזור מגורים ג',10/06/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 10איחוד השטח וחלוקתו מחדש.קביעת דרכים, שבילים, שטח ציבורי פתוחקביעת הוראות בנייה20/05/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 11ביטול דרכים ושבילים והמרתם לשטח מגורים ג'.חלוקה סכמתית למגרשי בניה30/01/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 12טייבה16/05/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 13חלוקה למגרשים, פתיחת דרכים, קביעת שצ"פ, קביעת שטח לבניניציבור, קביעת חזית מסחר16/05/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 14שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג',התווית דרכים ושבילים. קביעת שצ"פ20/05/1988
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 15חלוקת השטח למגרשי בניה (חלוקה סכמתית). קביעת שטח לבניני ציבור.התווית דרכים25/10/1987
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 16איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.קביעת חזית מסחרית וחניה ציבורית + +14/07/1994
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 16/ אחלוקה סכימטית למגרשי בניה, קביעת ש.צ.פ, דרך ושבילים, קביעת הוראות בניה.25/05/1993
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 19תכנון שטח לפי יעודים11/07/1999
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 2/ אשינוי יעוד אדמה מאזור חקלאי לתעשיה, פתיחת דרכים ושבילים, ביטול דרכים קיימות,16/06/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 2/ א/ בתכנון כולל25/05/1993
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 3שנוי יעוד מחקלאי למגורים ג.קביעת שטח ציבורי פתוח ושטח לבניני ציבורהתווית דרכים04/12/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 4חלוקה למגרשים,פתיחת שבילים,קביעת שטחים לשטחי ציבור והוראות בניה.20/10/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 5חלוקה למגרשים,פתיחת דרכים,קביעת שטח ציבורי פתוח,שטח לבניני ציבור,מרכז מסחרי20/10/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 6חלוקה למגרשים, פתיחת דרכים ושבילים, קביעת שטח לבניני צבור, קביעת פס ירק,23/08/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 7חלוקה למגרשים.פתיחת דרכים ושבילים.קביעת שצ"פ,קביעת הוראות בניה.20/10/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 8חלוקה סכימטית למגרשי בניה.התווית דרכים ושבילים חדשים.שצ"פ ושטח לבניני ציבור01/05/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 8/ אהתווית דרכים חדשות ושבילים. קביעת חניה ציבורית. קביעת שטח ציבורי פתוח29/01/1987
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1111/ 9חלוקת השטח למגרשי בניה ושצ"פ..התוית דרכים ושבילים.קביעת הוראות בניה.02/06/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1136ביטול דרך העוברת יל בית שהוקם ברשיון והתווית שביל, שינוי ייעוד מדרך לאיזור ...
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1137קביעת קווי בנין,אחוזי בניה והוראות בניה.05/06/1988
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1144התווית דרך חדשה וחלוקת השטח...קביעת 2 מבנים על המגרשים המסומנים...
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1144/ 1התווית דרך חדשה וחלוקה למגרשי בניה ושטח חלקאי.קביעת שני בנינים על מגרש אחד.13/02/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1200ביצוע ההפרשה לדרך והריסת המבנים והגדרות,קביעת חזית מסחרית וחניה פרטית.25/02/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1213שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים ג'.קביעת שני מבנים נפרדים על מגרש מסומן באות א09/07/1987
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1213/ 1קביעת חזית מסחרית,מדרכה וחניה ציבורית25/10/1990
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1231קביעת שבילים, חלוקת השטח למגרשי בניה והוראות בניה09/04/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1257שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים ג'; ולאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית21/10/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1264קביעת שני מבנים על חלקה לשני הבעלים.09/07/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1286קביעת קו בנין לחזית וצד בהתאם לקיים; קביעת אחוזי בניה 40% בהתאם לקיים.10/09/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1310איחוד וחלוקה מחדש לפי בעלויות , הרחבת שביל גישה לבניני ציבור,שינוי יעוד09/04/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1358איחוד שני מגרשים,קביעת שני בניינים נפרדים על מגרש,קביעת קווי בנין,והוראות בניה18/08/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1358/ 1קביעת אחוזי בניה וקוי בניה בהתאם למצב הקיים, קביעת יח"ד.19/12/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1359איחוד השטח לחלוקתו מחדש,קביעת קווי בנין,הוראות בניה ושני בנינים נפרדים על חלקה16/06/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1360קביעת הוראות בניה לתוספת שירותים בקומה ב'.20/10/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1361טייבה. בעלות פרטית.07/04/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1361/ 2טייבה - בעלות פרטית07/06/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1361/ 2/ אתוכנית טב/ 1361/ 2/ א
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1361/ 3.24/06/1993
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1361/ 4שינוי יעוד לאולם שמחות פתוח.
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1382/ 1איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קו בנין לחזית ושינוי מיקום שביל.10/02/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1393שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' וא',שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים ג'ו-א'31/01/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1401קביעת קו בנין לחזית המזרחית דרומית.09/04/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1412קביעת קו בנין אחורי 4.20 מ' במקום 5.0 מ'.20/07/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1421שנוי יעוד אדמה מאזור חקלאי לאזור ספורט. התוית כבישי גישה.25/03/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 1434קביעת קו בנין צד 2.40 במקום 3.0 מ' וקביעת הוראות בניה
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2000קביעת 2 יחידות דיור על מגרש, קווי בנין ואחוזי בניה20/05/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2000/ 560/ 4שינוי יעוד אדמה חקלאית לאדמת בניה.14/05/1992
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2001קביעת אחוזי בניה מ-%30 ל-%40 וקביעת מספר הקומות.25/03/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2002ביטול שטח ציבורי פתוח,התוויית דרך חדשה,חלוקת השטח למגרשי בניה.25/03/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2003חלוקת השטח למגרשי בניה,בטול דרך והמרתה למגורים ג',קביעת הוראות בניה25/07/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2006קביעת אזור מגורים עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.19/07/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2007קביעת קו בנין בחלקה22/11/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2009/ 1איחוד וחלוקה מחדש,ביטול דרך והמרתה לאזור מגורים ג' ולשטח ציבורי פתוח10/02/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2010שינוי יעודמאיזור חקלאי לשטח לבניני ציבור.שינוי יעוד מאיזור מגורים ג לשטח בניני20/05/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2011קביעת אחוז בניה 47 % וקביעת קווי בניה לפי המצב הקיים.10/11/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2013המרת שטח ציבורי פתוח למגורים ג',המרת שטח ממגורים ג' לציבורי פתוח,13/02/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2015קביעת קווי בנין.25/02/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2018קביעת שני בנינים על מגרש וקו בנין צדדי.03/11/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2019קביעת הוראות בניה, מספר קומות ואחוזי בניה20/05/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2020קביעת קווי בנין והוראות בניה.16/06/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2021קביעת קוי בנין,אחוזי בניה והוראות בניה.02/02/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2022קביעת קו בנין צדדי 1.0 מ' במקום 3.0 מ' והוראות בניה.20/10/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2023קביעת קו בנין לחזית והוראות בניה.11/03/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2024קביעת הוראות בניה, קווי בנין אחוזי בניה, ומספר יחידות דיור22/04/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2026קביעת קווי בנין,אחוזי בניה,ו-2 קומות על קומת מרתף.21/10/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2029איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קו בנין אחורי , קביעת שני בנינים נפרדים10/06/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2030קביעת קו בנין אחורי.31/01/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2032בצוע הפרשה לדרך
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2033שינוי תווי שביל, קביעת הוראות בניה16/11/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2036איחוד השטח וחלוקתו מחדש, ביטול דרכים והמרתם למגורים ג וד' מיוחד התווית שבילים17/10/1985
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2038אחוז בניה לפי מצב קיים 43.5% לקומה. קומות כולל קומת קרקע.21/10/1982
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2039ביטול שצ"פיטול דרך והמרתה למגורים ג' ושביל והמרתו למגורים ג' ולדרך.13/02/1986
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2040קביעת שטח מבני עזר לפי המצב הקיים.16/06/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2041שינוי מיקום שביל,חלוקת שטח למגרש בניה וקביעת הוראות בניה.23/10/1981
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2044ביטול קול דה סאק והמרתו למגורים ד' ולדרך משולבת.ביטול שביל.דרך והמרתה למשולבת11/08/1983
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2046קביעת קווי בנין אחורי,שתי יחידות דיור בקומה ב' וקביעת אחוזי בניה02/02/1984
מרכזטייבהתוכניתטב/ 2048קביעת קוי בנין לפי המצב הקיים.09/07/1987