תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 03/ 178/ 5הגדלת השטח למבני משק מושב פארן14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןבקשה ועדה מקומית30/ 06/ 23הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע