תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 41חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים,קביעת הוארות בדבר גודל מגרש מינימלי ושינוי בינוי17/12/2008
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 485/ 41חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים.קביעת הוראות בדבר גודל מגרש,שינוי בינוי