תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 31ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 4/ 1/ 258 קדימה
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת. הצ/4/1/49/ו/1
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 69ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. הצ/84/1/4/ב
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתגמ/ 54/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים למגרש בנין ציבור22/01/1959
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתגמ/ 597להשוות דרכים חדשות כפי שמסומן בתכנית,להקצות שטחים פתוחים ומגרשים לבנינים צבורי24/07/1958
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 10הגדלת שטח עיקרי, קביעת הוראות בניה ופתוח.19/01/2009
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 15תכנון מחדש למגרשים 5001 ו- 5004 בצורן25/09/2008
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 17לקבוע במגרש 88 זכויות בניה למרתף (בהתאם לקיים).23/01/2008
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 200/ אחניה ציבורית בתחום שטחי ציבור מאושרים.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 24שינוי ממגורים ג' למגורים ג' מיוחד.הגדלת מס' יח"ד,הרחבת דרך לב השרון ליצירת כיכ
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 27מרתפים, קביעת תנאים להקמת מרתפים באזורי מגורים.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 27/ אמרתפים, צורן מערב.24/04/2012
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 3שינוי בשיעור התכסית לשטח עקרי עד ל-120 מ"ר הגדלת שטח הבניה העיקרי ל-180 מ
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 300/ דהקמת סככות לקירוי בתחום המגרש בצמוד לבית המגורים באזורי מגורים לבניה צמודת קרק14/07/2004
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 301/ 3להוסיף אתרים לבניני ציבור, תוספת שטחי ציבור ודרכים שכ' רמת אמיר.28/11/2005
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 32תוספת זכויות בניה לשטח עיקרי.08/02/2010
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 33שינוי קווי בנין בבית פירר מאיר ויעל בצורן קדימה16/07/2012
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 34מרכז מסחרי, רח' דרך לב השרון, צורן.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 9מס התכנית הקודם צש/ 10/ 22/ 9 הגדלת השטחים העיקריים המותרים מ- 180 מ"ר ל-40% מ04/09/2003
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130מתאר קדימה. תכנית מפורטת מס' הצ/13020/02/1975
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 10שינוי החלוקה הקודמת וקביעת האזורים למגורים א', למגורים ג'18/11/1976
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 11קביעת דרכים חדשות, קביעת אזור לבנייני ציבור, חלוקת חלקות.17/11/1977
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 12חלוקת החלקה לשני מגרשים אשר כוללים כל אחד אזור מגורים א'21/06/1979
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 20קביעת אזורי מגורים,קביעת שטחים ציבוריים,קביעת שטח מסחרי.31/08/1978
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 24הרחבת דרכים, קביעת אזור מגורים חקלאי, וקביעת אזור חקלאי.27/04/1978
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 25שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', וחלוקת החלקה החלקה לשני מגרשים.13/07/1978
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 26קביעת שימושים חריגים, לפי סעיף 178 לחוק התכנון והבניה01/07/1982
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 26/ 1לקבוע תקופה של 5 שנים כמכסימום לחריגת מבנה אסם21/08/1980
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 27לבטל יעוד במגרשים כפי שהם מופיעים בתכנית מתאר הצ/13030/11/1978
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 28קביעת אזור ציבורי פתוח עבור מיקלט אזורי לבניני ציבור עבור בית כנסת קיים.13/09/1979
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 30קביעת אזור ציבורי פתוח עבור מקלט31/08/1978
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 31לקבוע אזור ציבורי פתוח עבור מקלט26/07/1979
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 32הקמת בית דו-משפחתי.31/01/1983
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 6לבטל אזור מגורים ב',אזור לבנייני ציבור,לקבוע אזור מגורים א' ואזור ציבורי פתוח.30/11/1972
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 7תוכנית הצ/ 130/ 723/01/1975
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ 8התווית דרכים חדשות והרחבת קיימות03/02/1977
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 130/ אאיפשור בניית המרתפים לבניני מגורים ,קביעת הנחיות לבניית המרתפים.25/07/1985
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 132/ 1חלוקת פרדסים ופתיחת דרך לחלקות.17/11/1960
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 37קביעת אזור חקלאות,קביעת שטח פרטי פתוח,הרחבת דרך קיימת.27/11/1969
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 0/ אהקמת בריכות שחיה03/07/1988
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 1קדימה12/11/1964
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 100הקמת מרתפים באיזור מגורים א' קדימה.28/01/1990
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים29/08/1999
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 101בעלות פרטית04/07/1991
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 103התווית כביש, גישה לאזור הספורט, ושטח חנייה לאזור הספורט.12/12/1991
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 104קביעת זכויות בניה ביעוד מגורים א', שבילים ודרכים.14/05/1992
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 104/ אשינוי יעוד מאזור מגורים חקלאי ואזור חקלאי לאזור מגורים א' וש.צ.פ.02/03/1997
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 104/ בדרכים. קדימה16/11/1995
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105קדימה. פרטי28/10/1993
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105/ אבעלות פרטית01/06/1995
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105/ גתכנית מתאר מקומית מס' הצ/105/1/4ג29/05/1997
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105/ השינוי יעוד להקמת יח"ד23/11/2000
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105/ ושינוי יעוד למגרש 42/3 ממגורים א' למגורים א' מיוחד.28/01/2002
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 105/ חתוכנית הצ/ 4/ 1/ 105/ ח
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 107בעלות פרטית - שרונים30/07/1992
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 108שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאיזור תעשיה ומלאכה.16/09/1994
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 109לשנות יעוד איזור מגורים חקלאי לאיזור מגורים א', לשטח בניני ציבור, ולדרך.28/04/1994
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 110קדימה07/02/1991
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 111אילנות20/01/1994
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 111/ 1מתחם אילנות בקדימה16/04/2001
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 111/ 2תוכנית הצ/ 4/ 1/ 111/ 2
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 115שינוי יעוד חלקה 21 מחקלאי למגורים א', לשטח לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח05/10/1995
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 116/ גלהגדיל זכויות בניה במגרשי המגורים שייעודם "א' מיוחד" מ-120 מ"ר ל-150 מ"ר11/01/1998
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 116/ דקרית-חינוך. השרון-הירוק.29/08/1996
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 116/ השטח למבני ספורט וש למוסדות, הקמת קריית חינוך.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 119הקטנת צפיפות דיור (4 יח"ד במקום 6 יח"ד) - עפ"י בינוי מצורף.14/11/1993
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 121להשלים לפרט ולשנות חלק מתחום תכנית מפורטת הצ / 4 / 1 / 49 א03/05/1998
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 122שינוי בזכויות הבניה באזור מגורים א' מיוחד מ-%30 ל-150 מכסימום ליח"ד, וכן תוס30/07/1992
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 123קדימה28/03/1996
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 126הרחבת 72 דירות במסגרת שיקום שכונות.14/01/1993
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 127לשנות יעוד מאזור מגורים חקלאי לאזור מגורים א'30/07/1992
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128קדימה06/04/1995
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ באיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים של ח"ח 138,137,2,103/10/2002
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ גקדימה - תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים.11/09/2012
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ דתוכנית הצ/ 4/ 1/ 128/ ד05/01/2004
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ השינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד30/09/2001
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 129/ אשינוי ייעוד מאזור חקלאי לאיזור מגורים א', איזור מגורים א' מיוחד13/08/1998
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ גלאפשר הקמת מבני שרות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים בהם קיימות תכניות10/07/2003
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ והשלמת לוח האזורים שבתכנית המתאר לענין % בניה וקוי בנין למגרשים לב.צ. ומוסדות.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ ו/ 2"בית נועם"26/01/2012
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 135מתחם ברנר-קצנלסון. קדימה10/10/1996
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138קדימה07/06/1998
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ אשינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד למגרשים מס' 2048, 2051 - 2053.23/01/2003
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ גאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א מיוחד14/07/2004
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ ושינוי חלק מהשטח לבניני ציבור למגורים א'26/11/2009
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139.12/11/2001
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ אקביעת הוראות לפיתוח מתחם מגורים ע"י: הגדלת מס' המגרשים מ-14 ל-17.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ בתוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ב31/07/2003
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ גקביעת הוראות לפיתוח מתחם מגורים ע"י: הגדלת מס' המגרשים מ-14 ל-17.23/09/2004
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ דשינוי יעוד משצ"פ ושב"צ למגורים א', קביעת הנחיות ומגבלות לבניה.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ זשינוי ממגורים ומש.צ.פ. לש.ב.צ. ומש.ב.צ למגורים,קביעת זכויות והוראות בניה.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ חשינוי יעוד מגרש ממגורים ב' לב' עם חזית מסחרית,קביעת תנאים והוראות לבניה.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 14קדימה23/03/1995
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 140.
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 142תכ' נקודתית18/03/1993
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 143קדימה11/12/1994
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 144קדימה28/05/1996
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 149קדימה08/05/1997
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 15מחקלאי למגורים02/01/1992
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 150קדימה,מגרשים 2016,2015,2013,2012,1721/07/1996