תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 23ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 279 - בית העובד
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 108בית עובד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.04/03/1990
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 4אתר הנצחה מושב בית עובד.17/07/2001
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 5בית עובד - תיקון תכנית מתאר מפורטת.23/02/2011
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 259קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבניית מבנים לשימוש חקלאי,03/10/2002
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 268קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית, לחממות למחסן חקלאי.17/12/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 269קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי.03/02/2003
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 284קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה על חלקה 37 32 לשארבעלי החלקות12/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 49הפיכת שטח פתוח ציבורי למגרש לבניין ציבורי. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 64פרטית05/08/1971
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ מק/ 147/ 2שינוי קו בנין30/07/1998
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 532פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים.