תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 6הצ/ 2/ 1/ 102/ ו שינוי מקרקע חקלאית לאזור מלאכה ותעשיה בכפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 7ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 2/ 1/ 64/ א - כפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכנית14/ 15/ 3תכנית שיכון ציבורי מס' 14/ 15/ 3 - כפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתגמ/ 762/ הצ/ 56תכנית מפורטת מס' גמ/762+הצ/5619/11/1964
מרכזשרונים, כפר יונהישות כלליתהנ/ מר/ הצ/ 2 - 1/ 156אתר הנצחה לחללי הפיגוע בצומת בית ליד
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/12604/10/1968
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 12שינוי מיקום למבני ציבור07/05/1976
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 13לייעדאת החלקה לאזור ציבורי פתוח.24/05/1979
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 14ליעד את החלקה לאיזור ציבורי - פתוח24/05/1979
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 15תכנון מחדש של האזור: התוית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרך קיימת.23/03/1978
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 16ייעוד חלק מחלקות לאזור צבורי פתוח ושבילים עבור מקלט.08/09/1977
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 17ייעוד חלק מהחלקה לאזור ציבורי פתוח, עבור מקלט .01/12/1977
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 18קביעת חלוקה חדשה, ייעוד השטח לאזורי מגורים, שטח ציבורי פתוח ובניני ציבור.23/03/1978
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 19שינוי גבולות מגרשי מגורים.21/06/1979
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 2תחנת דלק בכפר יונה, וביטול אזור מגורים חקלאי.19/05/1974
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 20ייעוד אזור למלאכה ואחסנה, אזור מסחרי, אזור ציבורי פתוח ואזור ספורט09/04/1981
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 3לבטל דרך וחניה קיימת, להתוות דרך חדשה, לשנות יעוד מגרשים א' ב'19/08/1971
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 5לקבוע ולחלק אזור מגורים17/11/1974
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 6התווית דרך חדשה, יעוד וחלוקת מגרשים מס' 2-10 למלאכה ומגרשים מס' 11'12 לתעשיה.19/12/1974
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 7ביטול החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש למגורים א', למגורים ב', לשטח בנייני....
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 8לייעד אזור למלאכה והחסנה, איזור מסחרי, איזור ציבורי פתוח ואיזור מפורט...
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 126/ 9קביעת חלוקה חדשה, שינוי ייעוד אזורים, ביטול דרכים ושבילים והרחבת דרכים קיימות10/11/1977
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 150מתאר כפר-יונה27/08/1981
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 150/ 1להוסיף בסעיף יא' בלוח האזורים של תכנית המתאר הצ/150.23/09/1986
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 150/ אקביעת הוראות להקמת בריכות שחייה פרטיות באזור מגורים א'.30/06/1983
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 17/ 1לחלק את השטח לצרכי שכון, להתוות דרכים חדשות ושבילים, לבטל דרכים קיימות19/03/1964
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 17/ 2לאחד את המגרשים ולחלקם ל-4 מגרשי מגורים,2 מגרשים מסחריים, ומגרש לבנין צבורי13/04/1967
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 17/ 3קביעת אזור מגורים א',התווית דרכים חדשות, שבילים להולכי רגל, מגרש מסחרי.01/02/1968
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 19חלוקת השטח בין הבעלים בהתאם לזכויות, ופתיחת דרכי גישה לחלקות, ונטיעת פרדסים.27/09/1968
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 100הקמת מרתפימ באזור מגורים א' כפר יונה.28/01/1990
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים29/08/1999
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 101כפר יונה03/02/1994
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 102/ אשינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה.21/02/2001
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 102/ ההרחבת אזור תעשיה מאושר ע"י: שינוי מחקלאי לאזור מלאכה ותעשיה בניני ציבור וש.צ.פ
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 102/ ושינוי מקרקע חקלאית לאזור מלאכה ותעשיה, ש.ב.צ, וש.צ.פ.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 103לחלק חלקות למגרשים למגורים א'. לקבוע דרכי גישה למגרשי המגורים.22/04/1993
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 105לשנות ייעוד משטח למבני ציבור למגרש מגורים א' ולדרך.29/12/1996
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 106כפר יונה14/07/1994
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 106/ אשינוי יעוד קרקע21/06/2000
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 107חלוקת חלקות 73-79 למגרשי מגורים א' ומגורים א' מיוחד, סה"כ 28 יח"ד.21/06/2004
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 109.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 109/ בשינוי ממגורים א למגורים א מיוחד,אחוד וחלוקה בהסכמה,קביעת תנאים והוראות לפתוח.26/12/2007
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 110שינוי קווי בנין16/03/1997
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 111שינוי יעוד מאזור מגורים, למגורים א' מיוחד.22/10/1998
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 112.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 113אזור תעשיה עתירת ידע.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 115מרכז עירוני כפר יונה14/12/1997
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 115/ אקרית חינוך כפר יונה.09/11/1995
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 115/ דחלוקת מגרש ללא הסכמה, שינוי יעוד מגרש שנוצר מש.ב.צ. למסחרי.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 118מגרש 6020. כ.יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 119כפר יונה - תוואי לשביל הולכי רגל ממגרש 10930/06/1996
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 119/ בשינוי ייעוד.לאפשר הקמת 2 יח"ד על כל מגרש, בהתאם לתכנית הבינוי - סה"כ 4 יח"ד15/01/2007
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 120פרטי. כפר יונה03/12/1995
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 121כפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 123הגדלת זכויות בניה09/06/1999
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 124.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 127שינוי ייעוד.לאפשר בנית בית דו-משפחתי על מגרש בשטח 516 מ"ר03/05/1998
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 128.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 129כפר יונה, בעלות פרטית.16/03/1997
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 133שינוי ייעוד ממגורים א' לב'.10/12/1998
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 135מקבת ינוב - מגורים,בניני צבור,מסחר משולב עם דיור,ש.צ.פ.08/07/2010
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 139.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 149שינוי ייעוד מאיזור חקלאי למגורים "א' מיוחד", לשצ"פ, שב"צ, למגרש ספורט ודרך23/05/2004
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 150/ 2מרתפים. כפר יונה25/07/1985
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 150/ 3תשתיות חשמל ותקשורת באזורי מגורים.31/12/1992
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 152שינוי ייעוד ממגורים א עם חזית למגורים ג מיוחד03/05/2001
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 153לאפשר הקמת בית מגורים שני על המגרש על פי הבינוי המופיע בתשריט נספח הבינוי02/06/2004
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 154שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרך (משולבת).16/06/2003
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 154/ אביטול 7 מתוך 13 דרכי הגישה הפרטיות בתוך מגרשי המגורים.13/03/2003
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 156אתר הנצחה - בית ליד.05/10/2000
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 160שינוי ממגורים א ל-א מיוחד, הסדרת הגבול בין החלקות ע"י איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 161שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד לחלק ממגרש 105 (יח"ד מס' 2).29/05/2003
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 168שינוי יעוד מגרש 2166 בתחום התכנית ממגורים א' למגורים א' מיוחד.03/03/2005
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 175שינוי יעוד מדרך ציבורית לדרך משולבת, ש.צ.פ. ומגורים א'.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 177תוכנית הצ/ 2/ 1/ 177
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 177/ אמבוא שומרון07/11/2011
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 178שינוי ממסחרי לש.צ.פ., ומש.ב.צ. למגורים א' מיוחד.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 188תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 188.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 192מוסך ושרותי דרך.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 193התווית דרך חדשה ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 200סככות חניה במגורים א'. כפר יונה16/07/1989
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 200/ אתכנית לחניה.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 202"כפר יונה - שכונה מערבית"
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 204שינוי מחקלאי לתעשיה, מסחר, ש.צ.פ ודרכים.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 209מרכז מסחרי כפר יונה24/04/2012
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 215תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה - כפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 216רח' המייסדים 22 , כפר-יונה.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 217תוספת זכויות בניה בבית דונוצוב פאינה בכפר יונה.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 22.
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 221קביעת שימושים
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 222שינוי יעוד ממגורים חקלאי למגורים ב' ותוספת זכויות בניה בחלק מחלקה 1821/05/2012
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 229תוספת שטח עיקרי - שגב
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 232תחנת שאיבה בכפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 25קווי-בניין. כפר יונה05/07/1981
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 26כפר יונה23/07/1981
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 27שינוי יעוד לשצ"פ27/08/1981
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 28תכ' מפורטת מס' הצ/2-28/124/06/1982
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 28/ אקביעת הוראות בניה29/08/1999
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 30שינוי מיקום של המגרש לבניני ציבור איחוד וחלוקה.04/11/1982
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 300/ אחדרי יציאה לגג - תיקון.08/01/2009