תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 15על סרוב ולק"חשפ לסרוב תכנית ק/ ש/ 20
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 5על סרוב ולקח"שפ לתכנית ק/ ש/ 33
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 7ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית ק/ 3415/ 3 - קאסם- שינוי מחקלאי למגורים
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 100לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.08/08/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 101שינוי יעוד משטח לצרכי ציבור לאזור מגורים וחלוקה למגרשי בניה26/03/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1029/ 1ביטול דרך העוברת על בתים שנבנו ברשיון ופתיחת דרך חדשה.11/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 103בטול דרך קיימת ושביל קיים וביעת קווי בנין ואחוזי בניה בהתאם למצב הקיים.17/09/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1034/ 3ביטול דרך קיימת והפיכה לשביל להולכי רגל התווית דרך חדשה.27/08/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1034/ 5שינוי יעוד קטע דרך מדרך לאזור מגורים ד'.25/03/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1039/ 1קביעת שטח מינימלי קוי בנין אחוזי בניה,רוחב חזית מינימלית למגרש ומבנה לפי הקיים08/11/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 104קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים לפי הקיים בשטח25/12/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1059/ 1שינוי גודל מגרש מנימלי מ-500 מ"ר ל-440 מ"ר.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 109הקטנת שטח לבניני ציבור והפיכתו לשטח מגורים04/02/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 110קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים, אחוד וחלוקת השטח למגרשים.01/10/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1103/ 1שינוי יעוד שטח לציבור למגורים ג,ד וקביעת שטח מגרש מינימלי,קוי בנין,אחוזי בניה.03/09/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1180ביטול דרך שאין אפשרות לבצעה והחלפתה בשביל וקל דסק27/08/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1207התוויית שביל,וחלוקת השטח.12/08/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 122קביעת שטח מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשביל03/09/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258ביטול דרך והתוית דרכים ושבילים חדשים, חלוקת השטח למגרשי בניה .07/02/1985
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258/ 2תכנית מס' אפ/2/1258
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258/ 3שינוי תווי דרך ושינוי חלק משטח צבורי פתוח למגורים ג'.05/07/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1334איחוד מגרשים,קביעת 2 בנינים על מגרש וקביעת קו בנין לפי המצב הקיים.18/02/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 3000מתאר כפר קאסם
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 58הקטנת שטח ציבורי פתוח והפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח למגורים.30/06/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 59קביעת שטח מגרש מנימלי, קו בנין, ואחוזי בניה.25/07/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 6/ א.כפר קאסם - 1 - בתים אפורים.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 61ייעד את שטח התכנית למדרחוב, וקביעת בנייה ושימושים מותרים בו.29/04/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 63התווית דרכים והרחבת שבילים19/04/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 63/ אהקמת תחנת תדלוק ושירותי דרכים.07/02/1985
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 65הקטנת רוחב הדרך מ 11 מ' ל 5 מ'.03/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 67קביעת שטח תעשיה במקום שטח חקלאי.17/10/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 68איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה,קביעת שימוש חורג למפעל אריגה.18/11/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 1/ בשינוי הוראות באזור מגורים בתכנית מס' אפ/1/702א18/04/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 5לסמן חזית מסחרית לפי חנויות ומחסנים קיימים בכדי לאפשר הוצאת רשיונות עסק בהתאם23/07/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6פתיחת דרכים חדשות, שטחים לצרכי ציבור,שטחים למגורים וקביעת הוראות בניה.25/02/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ אהתווית שביל חדש, שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג' ולהפך.08/12/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ בהקטנת שטח למבני צבורי והפיכת חלק מהשטח למבני ציבור למגורים וחניה.13/05/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ דאפ/6/702/ד
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 71קביעת איחוד וחלוקה,קווי בנין ו-2 מבנים נפרדים על מגרש.06/05/1986
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 73שינוי יעוד של שטח מגורים ג' לשטח לצרכי ציבור.24/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 74שינוי יעוד שטח ממגורים ד' לשטח לצרכי ציבור וקביעת קויי בנין של 3 קומות.14/05/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 75שינוי יעוד של שטח מסחרי למגורים ג', התוית שביל חדש ודרך חדשה.17/09/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 77קביעת שטח מגרש מינימלי קוי בנין אחוזי בניה..14/09/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 83קביעת קוי בנין, אחוי בניה, מספר יחידות דיור, לפי הקיים בשטח.06/01/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 879/ א.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 88שינוי שטח חקלאי למגורים ג' וקביעת קוי בנין, חזית מינימלית ואחוזי בניה.03/01/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 924/ 1חלוקת השטח למגרשי בניה וקביעת שטחים ציבוריים.27/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 924/ 2כפר קאסם09/05/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 928/ 3קביעת שטח מגרש מינימלי, קוי בנין, אחוזי בניה ורוחב חזית מינימלית למגרשים.17/12/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 94קביעת שטח מגרש מינימלי קווי בנין אחוזי בניה ורוחב חזית מינימלית למגרשים ומבנים02/01/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 952חלק השטח למגרשי בניה, לקבוע 2 מבנים על מגרש 17 (קיים),05/06/1987
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 959לחלק את השטח למגרשי בנייה.להתוות דרכים ושבילים חדשים הכל לפי תשריט.31/03/1987
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 959/ 3ביטול שביל קיים והתווית שביל במקומו וקביעת שני מבנים על חלקה.20/01/1983
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 99קביעת קוים למבנים קיימים לפי הקיים בשטח וביטול חלק משביל קיים והפיכתו למגורים26/11/1987
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ ממ/ 1050לחלק את השטח למגרשי בניה,שטח לבנייני ציבור,שטח ציבורי פתוח ולהתוות דרכים חדשות09/04/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ ממ/ 1103הקטנת קוי בניין וביטול דרך והמרתה למגורים ג',חלוקה למגרשי בניה.01/01/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתמח/ 32כפר קאסם - כביש עוקף05/07/1979
מרכזקסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 452תחנת שאיבה לביוב מס' 3 (דרומית) - כפר קאסם.
מרכזקסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 556מרכזים לוגיסטיים,מכון שאיבת שפכים וקו סניקה.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1028שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ד'.09/01/1975
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1031התווית דרך חדשה,הרחבת דרך קיימת,חלוקת השטח למגרשי בנייה,וקביעת 2 מבנים נפרדים.06/06/1976
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1034שינוי ייעוד אזור מגורים ג' לאזור מגורים ד' מיוחד, הרחבת דרך וביטול חלק מדרך.03/07/1975
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1039הקטנת רוחב הדרך ושינוי התוואי וקביעת קו בנין לחזית - למבנה קיים בלבד.17/07/1975
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1059חלוקת מגרשים באזורי מגורים ג', שינוי דרכים קיימות, קביעת שטחים ציבוריים.13/09/1979
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1065קביעת 2 מבנים על החלקה31/10/1975
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1107קביעת שטח לבניני ציבור וחלוקה למגרשי בנייה.04/01/1979
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 1269קוי בנין למבנים קיימים לפי המצב הקיים21/02/1980
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 702/ 1פתיחה והרחבת דרכים, קביעת יעודים19/10/1972
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 702/ 1/ אשינוי הוראות הבנייה באזור מגורים ג'13/04/1978
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתממ/ 702/ 3הגדלת שטח החלקה 1 ב', המיועדת למרכז אזרחיומסחרי, על חשבון חלקה 1 א'14/04/1976
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1/ א.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1026איחוד חלקות הקלה בשטח הבניה במס' הקומות וקוי הבנין.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 103/ 1הגדלת אחוזי בניה16/08/1999
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1034/ 7שינוי קווי בנין ואחוזי בניה למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים בשטח.01/06/1998
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 106שינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ג.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1091קביעת קו בנין 0 למגרש,הרחבת שביל,בטול שביל והמרתו למגורים,הקטנת ש.ב.צ
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1119המרת אזור חקלאי לאזור מתקני טיהור17/04/1977
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1128לחלק השטח ל 2 מגרשים בהתאם לקיים,לקבוע 2 מבנים על חלקה ב(קיים)
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1143שיפור תנאי מגורים למבנים הכלולים בתשריט.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1203ביטול דרך קיימת והתווית חדשה, חלוקקה חדשה לבעלויות,קביעת 2 מבנים על חלקה.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 121/ אקביעת שטח מגרש מינימלי, קווי בנין , אחוזי בניה,ורוחב חזית מינימלית לפי הקיים.13/11/1994
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 16קביעת שני יחידות דיור לקומה וקביעת הוראות בניה.08/08/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 2/ אק/2א
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 2/ בביטול דרך והמרתה למגורים ג',פתיחת דרך חדשה, קביעת הוראות בניה.06/04/1995
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 2/ דכפר קאסם
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 2/ ושינוי יעוד קרקע מציבורי למגורים ג', ביטול חלק מדרך ומשביל ופתיחת דרך ושביל חדש28/05/1996
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 22/ 1שינוי יעוד קרקע, קביעת גודל מגרש מינימאלי וקביעת הוראות בניה.29/12/1996
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 22/ 2שינוי יעוד קרקע, קביעת גודל מגרש מינימלי וקביעת הוראות בניה.29/08/1999
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 24שינוי יעוד קרקע, אחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת הוראות בניה.28/10/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 25שינוי יעוד ואחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, קביעת הוראות בניה.31/08/1995
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 26שינוי יעוד מאזור ש.צ.פ. למגורים ג', אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.31/08/1995
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 29פיכת שטח של מגורים ד' ל.ש.צ.פ ולדרך מוצעת, קביעת שטח מגרש מינימלי אחוזי בניה.05/02/1995
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3שינוי מחקלאי למגורים ג',קביעת אזורים לבניני ציבור. לא ניתן לעשות סיום טיפול.19/08/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3/ אביטול חלק משטח ציבורי פתוח והמרתו לדרך ולמגורים ג' ואיחוד וחלוקדה מחדש בהסכמה.01/12/1996
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3000/ 1תוכנית ק/ 3000/ 106/04/2003
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3001קביעת 3 בנינים נפרדים על המגרש.14/11/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3002שינוי יעוד קרקע מדרך לדרך משולבת24/03/1994
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3003כפר קאסם - בעלות פרטית+שלטון21/04/1994
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3005.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3006קביעת חזית מסחרית באזור מגורים ג'. אחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים.29/01/1995