תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 14ערר על החלטה ועדת מחוזית מרכז בתכנית טר/ 2788 - טירה
מרכזטירהתוכניתגמ/ 610/ 1הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטי/ 10/ 094/ 4סעיף 157
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטיר/ 3224אנטנת סלקום טירה
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 01/ 114/ 4תמא 10
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 02/ 200/ 4דחיית התנגדות להיתר לבנין מגורים
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 03/ 037/ 4סירוב היתר למחסן
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 03/ 585/ 4ערר על החלטה לביטול היתר לסככה
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 04/ 534/ 4אישור מחסן חקלאי ושימוש חורג למפעל
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 04/ 617/ 4דחיית התנגדות להיתר לבית מגורים
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 04/ 932/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 04/ 973/ 4סירוב היתר לבניית 2 יח"ד
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 05/ 132/ 4דחיית תוכנית בסמכות ו.מ
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 05/ 545/ 4סירוב היתר למגורים
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 05/ 84/ 4סירוב למתן היתר לבית מגורים
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהטר/ 05/ 92/ 4אישור תכנית בסמכות מקומית
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 244/ 4דחיית בקשה להיתר
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 390/ 4דחיית התנגדות לאישור תוכנית איחוד וחלוקה
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 07/ 109/ 4אי מתן החלטה בבקשה להקמת גדר רשת בעקבות החלטת ערר 260-06
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 07/ 179/ 4בקשת היתר לתוספת בניה 2 יח"ד
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהטר/ 07/ 197/ 4דחיית תכנית לשינויים בקווי בניין
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהטר/ 07/ 408/ 4טר/מק/5098
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 07/ 518/ 4הקמת נגריה בשטח חקלאי
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 07/ 527/ 4התנגדות לשימוש חורג
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 08/ 261/ 4התנגדות לתוספת יח"ד בבית קיים
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 08/ 473/ 4התנגדות לתוספת יח"ד
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 10/ 0172/ 4בית מגורים שתי יחידות דיור שתי קומות + גדר
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 10/ 103/ 4בקשה לשימוש חורג מסגריה
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 10/ 111/ 4הקמת גדר
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 10/ 165/ 4בית מגורים קוטג' קיים מוצע
מרכזטירהתוכניתטר/ 1027/ 1ביטול דרכים והמרתם למגורים ג', איחוד וחלוקה מחדש, התווית שבילים חדשים.18/02/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1048שינוי יעד מבנייני ציבור למגרש ספורט
מרכזטירהתוכניתטר/ 1066/ 1קביעת שטח מגרש.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1067שינוי מיקום דרך ושינוי יעוד מציבורי פתוח למגורים ג'
מרכזטירהתוכניתטר/ 1068ביטול דרכים והמרתם למגורים ג'; התווית דרכים ושבילים חדשים.10/09/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1071לחלק השטח למגרשי בניה, להרחיב דרך קיימת.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1077שינוי יעד מאזור מגורים ג' לציבורי פתוח.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1078ביטול שטח ציבורי פתוח.
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 11/ 087/ 4גדר בטון
מרכזטירהתוכניתטר/ 1118המרת אזור חקלאי לאזור מתקני טהור17/04/1977
מרכזטירהתוכניתטר/ 1127ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה,שינוי חלוקה בהתאם לדרכים החדשים.21/10/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1127/ 1ביטול שביל קיים והתווית שביל חדש
מרכזטירהתוכניתטר/ 1139קביעת קו בניין לחזית כפי שמסומן בתשריט.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1164שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1177קביעת חזית מסחרית בק. קרקע ומגורים ,הסדר חניה וקביעת שני בנינים על מגרש אחד.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1178אחוד 2 חלקות וחלוקתם מחדש לפי בעלויות.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1178/ אאחוזי בניה וקוי בנין
מרכזטירהתוכניתטר/ 1188מקום חניה במגרש, קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת אחוז בניה.07/01/1982
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 12/ 098/ 12היתר בניה
מרכזטירהתוכניתטר/ 1201אחוד החלקות וחלוקתם מחדש.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1206ביטול שביל, התוויית שביל חדש,איחוד חלקות וחלוקתן מחדש.10/09/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1208/ 1שינוי יעד מאזור חקלאי למגורים ג',הרחבת דרך קיימת,שינוי תוואי דרך וביטול קל-דסק02/02/1984
מרכזטירהתוכניתטר/ 1218הקמת שלושה קוטג'ים על מגרש אחד.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1218/ 1קביעת שני מבנים על חלקה,קביעת קוי בנין,למבנים קיימים ומס' יח"ד לפי הקיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 1226/ 1/ אשינוי ייעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך04/08/1988
מרכזטירהתוכניתטר/ 1226/ 1/ בשינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך,התווית דרכים חדשות,הרחבת והצרת דרכים קיימו08/12/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 1226/ 1/ גשינוי יעוד מחקלאי למגורים ג' ולהיפך, קביעת דרכים ושבילים,חלוקה למגרשי חניה.04/08/1988
מרכזטירהתוכניתטר/ 1227תווית דרך חדשה לאורך המוביל וביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.16/01/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 1238שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' וחלוקה למגרשים, פתיחת דרך,הרחבת שביל.21/10/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1241קביעת קו בניין למבנים קיימים לפי הקיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 1244שינוי מיקום קל דרך
מרכזטירהתוכניתטר/ 1245שינוי חלוקה לפי בעלות, קביעת קוי הבניין למבנים קיימים לפי קיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1270איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קוי בניין לפי קיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 1276ביטול דרך קיימת והמרתה למגורים ג' ואחוד השטח וחלוקתו מחדש בהתאם לבעליותו.27/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1277שינוי מיקום שביל ופתיחתו כפי שנמצא בשטח ובהתאם לבעלויות.03/02/1983
מרכזטירהתוכניתטר/ 1296חלוקה לשני מגרשים וקביעת קווי בנין.07/01/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1297/ אקביעת קוי ואחוזי בניה למבנים קיימים בהתאם לקיים13/02/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 1298קביעת קווי בנין,איחוד וחלוקה מחדש, קביעת שני בניינים על מגרש27/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1327הריסת חלק מגדר קיימת להרחבת שביל, קביעת בניה בקומה ב' ליצירת קוטג'
מרכזטירהתוכניתטר/ 1328ביטול שביל והמרתו לאיזור מגורים ד' מיוחד. התווית שבילים חדשים.25/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1347קביעת חזית מסחרית,2 מבנים של חלקה,מיקום חנייה למכונית,קביעת קווי בנין.11/10/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1348שנוי תוואי דרך,קביעת תוואי לשביל צבורי ברוחב 4 מ' לגישה לשטח צבורי פתוח.12/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1349המרת שטח ציבורי פתוח בשטח מגורים ד' מיוחד בחילופין+ איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה07/01/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1387איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קוי בנין לבנינים לפי קיים,קביעת שני בנינים על המגרש.21/10/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1395ביטול דרך והמרתה באזור מגורים ג', התווית שביל12/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1404קביעת קווי בנין לחזית בחלק הצפוני מערבי של הבנין לפי הקיים.21/06/1985
מרכזטירהתוכניתטר/ 1424קביעת קן בנין לחזית וקו בנין אחורי.20/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1426אחוד וחלוקה מחדש, ביטול קולדיסק והמרתו לאיזור מגורים ג',24/06/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 1426/ 1תכנית מס' טר/1/1426
מרכזטירהתוכניתטר/ 1427קביעת קווי בנין, אחוד וחלוקה מחדש.20/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 1441קביעת קו בנין לשביל ואיחוד שני המגרשים,27/08/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 2001איחוד וחלוקה מחדש,התוויית שביל,ביטול דרך והמרתה למגורים.24/06/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2002שינוי תוואי שביל, קביעת חזית מסחרית וחלוקה למגרשים לפי בעלויות22/04/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2003קביעת 2 בנינים נפרדים על החלקה, קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.25/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2005קוי בנין לבנינים קימים לפי מצב קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2007קביעת קו בנין לחזית הצפונית
מרכזטירהתוכניתטר/ 2009קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע וקומות א, ב, וחניה צבורית.01/04/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2010קביעת קווי בנין צדדים ואחורי לשני בניינים קיימים בקומת קרקע.11/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2011קביעת קוי בנין צד צפון, קביעת קוי בנין לחזית מצד מערב "שביל",קביעת הוראות בניה10/06/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2013קביעת אחוזי בניה לפי המצב הקיים.25/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2014שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת אחוזי בניה03/03/1983
מרכזטירהתוכניתטר/ 2015קביעת קווי בנין לבניינים קימים קביעת אחוז בניה ותוספת בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2018קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי קיים.11/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 2019קביעת קו בנין לחזית לפי קיים מ-0.70-300
מרכזטירהתוכניתטר/ 2023קביעת קו בנין בחזית 1.20 לפי הקיים במקום 4 מ' לבנין קיים18/03/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2029קביעת קווי בנין ואחוז בניה למבנה קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2040קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.19/12/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ 2043קביעת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין בהתאם לקיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2045איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין והוראות בניה.02/02/1984
מרכזטירהתוכניתטר/ 2049קביעת שתי יחידות דיור של מגרש אחד,ביעת קווי ואחוזי בניה לפי קיים בקומת קרקע.23/09/1987