תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלודישות כללית02/ המ/ 89בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית לד/ 1/ 360, לד/ 5/ 300
מרכזלודערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 58ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את תכנית מח/ 146
מרכזלודתוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעד30/10/1994
מרכזלודתוכניתגז/ במ/ 8/ 7מזרח עמק לוד.23/07/1992
מרכזלודתוכניתגז/ במ/ 8/ 7/ במזרח עמק-לוד.21/04/1996
מרכזלודתוכניתגמ/ 352תכנית מס' גמ/35229/07/1955
מרכזלודתוכניתגמ/ 532/ 1תוכנית גמ/ 532/ 121/11/1963
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 03/ 036/ 4סירוב להיתר לפתיחת דלת
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 03/ 606/ 4דחיית התנגדות להקלה של תוספת יח"ד
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 04/ 11/ 4דחיית התנגדות למקבץ דיור
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 04/ 542/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה למגורים הכוללת הקלה
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 04/ 62-63/ 4דחיית התנגדות למקבץ דיור
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 07/ 029/ 4דחיית בקשה להיתר למתקן תקשורת
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 08/ 045/ 4שימוש חורג לפירוק מכוניות משומשות בשטח חקלאי
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 08/ 265/ 4התנגדות לתוספת בבית צמוד קרקע
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 09/ 126/ 4התנגדות לבניית מחסן
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 09/ 127/ 4התנגדות לבניית סככה
מרכזלודתוכניתלד/ 1שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לשכונת מגורים, הקצאת שטחים לשצ"פ, שב"צ ודרכים.24/05/1956
מרכזלודתוכניתלד/ 1/ 2הקטנת שטח ציבורי פתוח ויצירת שטח מגורים.06/02/1964
מרכזלודתוכניתלד/ 1/ 3להרשות הוספת בניני עזר באזור מגורים ותוספות לבנינים מגורים הקיימים.12/08/1965
מרכזלודתוכניתלד/ 1/ 4שינוי קווי בניה לתוספת מגורים בעומק עד 6 מ' במקום 4 מ'.28/08/1969
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 10/ 036/ 4התנגדות להקמת 2 מבנה תדלוק
מרכזלודתוכניתלד/ 10/ אבי"ס תיכון אזורי רמלה לוד02/03/1961
מרכזלודתוכניתלד/ 1000לוד14/06/1979
מרכזלודתוכניתלד/ 1001קביעת יעודי שטחים29/11/1979
מרכזלודתוכניתלד/ 1002רשימת בנינים וקרקעות שיש בהם שימוש חורג.
מרכזלודתוכניתלד/ 1002/ 1רשימת חריגים07/06/1986
מרכזלודתוכניתלד/ 1004לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולאפשר הרחבת שטחי הדיור בקומות עליונות.18/04/2000
מרכזלודתוכניתלד/ 1005הקמת דוכנים מבניה קלה במדרכות.
מרכזלודתוכניתלד/ 1012קביעת זכויות בניה באזורי התעשיה30/07/1989
מרכזלודתוכניתלד/ 11לקבוע אזורים ותכליותיהם; להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים ולבטל דרכים קימות07/04/1960
מרכזלודתוכניתלד/ 11/ 1שינוי בקו בנין אחורי למספר מגרשים ומתן אפשרות להקים תוספת מגורים ושינוי אחוזי27/04/1980
מרכזלודתוכניתלד/ 11/ 2מתן אפשרות להקמת מחסנים לכל יחידות הדיור, לא יותר מ-9 מ"ר לכל יחידה בקו בנין 025/06/1987
מרכזלודתוכניתלד/ 111שינוי יעוד מאזור חקלאי לבית עלמין עירוני שטח צבורי פתוח וחניה.01/03/1988
מרכזלודתוכניתלד/ 111/ 1קביעת שטח בתחום בית עלמין לבית מלאכה למצבות וגישה למקום28/01/1988
מרכזלודתוכניתלד/ 117שינוי ייעוד מאזור חקלאי לבית עלמין עירוני ולשטח ציבורי פתוח .31/01/1980
מרכזלודתוכניתלד/ 12לוד- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 12/ 147/ 4היתר בניה
מרכזלודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 12/ 163/ 4הקמת 2 בתי מגורים משותפים
מרכזלודתוכניתלד/ 120שינוי יעוד משטח חקלאי לכביש גישה וחלוקת שטח תעשיה קיים.26/02/1981
מרכזלודתוכניתלד/ 121הרחבת דרך גישה קיימת לבית העלמין במערב העיר על פי תכנית המיתאר.01/01/1981
מרכזלודתוכניתלד/ 126יעוד קרקע להקמת תחנת תדלוק15/05/1986
מרכזלודתוכניתלד/ 128העתקת קיוסק קיים באזור תעשיה
מרכזלודתוכניתלד/ 129שינוי מגרש מאזור מלאכה ותעשיה למגרש לאולם שמחות. ברחוב מודיעין.04/03/1990
מרכזלודתוכניתלד/ 13קביעת אזור תעשיה,פתיחת דרכים צבוריות ופרטיות ובטול דרך והרחבת דרך פרטית.26/07/1962
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 1קביעת זכויות ומגבלות בניה באזור מגורים ב' עם חזית מסחרית.08/02/2005
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 2תוכנית לד/ 1300/ 2
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 20חיבור שכונות מערביות עם העיר הותיקה ע"י קביעת מעבר עילי מעל מסילת ברזל והתחברו
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 3תוכנית לד/ 1300/ 3
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 4תוכנית לד/ 1300/ 4
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 5מוסד
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 6תוכנית לד/ 1300/ 6
מרכזלודתוכניתלד/ 1300/ 8הקמת מבנן מגורים של בתי מגורים חד משפחתיים.
מרכזלודתוכניתלד/ 132קביעת דרך חדשה לשטח תעשיה, איחוד וחלוקה של מגרשי תעשיה חדשים16/01/1989
מרכזלודתוכניתלד/ 132/ 1לוד14/07/1994
מרכזלודתוכניתלד/ 132/ 2הגדלת אחוזי בניה של שטח שימוש עיקרי מ-16% ל-250.59% והגדלת שטח מרתף חניה10/07/2003
מרכזלודתוכניתלד/ 133איחוד וחלוקה של מגרשי תעשיה, ביטול דרך מאושרת, קביעת דרך חדשה16/01/1989
מרכזלודתוכניתלד/ 134התווית דרך חדשה ע"י שינוי יעוד,ביטול קטע מדרך קיימת והפיכתו לשטח לתעשיה.01/03/1989
מרכזלודתוכניתלד/ 136תכנית מס' לד/136
מרכזלודתוכניתלד/ 137יעוד מגרש תעשיה זעירה לשטח לבניני ציבור.09/04/1992
מרכזלודתוכניתלד/ 138איחוד וחלוקה של מגרשי תעשיה,ביטול דרך מאושרת,שינוי יעוד ממסחר ושצ"פ לתעשיה.20/12/1992
מרכזלודתוכניתלד/ 138/ 1הגדלת אחוזי בניה של שטח שימוש עקרימ-159.57 אחוז ל- 172.08 אחוז23/06/2005
מרכזלודתוכניתלד/ 138/ 2שינוי יעוד מתעשיה, לתעשיה קלה משולבת באזור התעשיה צפון לוד
מרכזלודתוכניתלד/ 14לקבוע מגרש למתקני טהור עבור ביוב מרכזי.להרחיב דרך גישה קיימת.25/05/1961
מרכזלודתוכניתלד/ 140תכנית נקודתית לניהול קיוסק במבנה קיים.11/06/1992
מרכזלודתוכניתלד/ 142/ אתוכנית לד/ 142/ א
מרכזלודתוכניתלד/ 143שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה.16/01/1994
מרכזלודתוכניתלד/ 148שינוי יעוד ש.צ.פ.(שביל) לאזור תעשיה, אחוד וחלוקה בהסכמה .16/06/1994
מרכזלודתוכניתלד/ 15קביעת אזור מגורים ב' ו-ג',ינוי החלקה הקיימת,פתיחת, הרחבת וביטול דרכים.04/07/1963
מרכזלודתוכניתלד/ 151שינוי דרך קיימת - ללא מוצא לשטח פרטי פתוח.12/12/1996
מרכזלודתוכניתלד/ 161פיתוח שטח למשרדים ולתעשיות עתירות ידע, באזור התעשיה הצפוני בלוד20/03/2008
מרכזלודתוכניתלד/ 162שינוי יעוד מגרש מס' 9 ממסחר לתעשיה, הגדלה מ-3 ל- 4 קומות מעל קומות המרתפים.07/09/2004
מרכזלודתוכניתלד/ 163א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני27/03/2006
מרכזלודתוכניתלד/ 167שינוי מחקלאי לתעשיה, לדרך חדשה וש.צ.פ. ביטול דרך קיימת ליעוד אזור בית קברות.
מרכזלודתוכניתלד/ 17/ 1אחוד וחלוקה מחדש,קביעת אזור מסחרי ומגרש פרטי פתוח,הרחבת דרך.13/04/1967
מרכזלודתוכניתלד/ 17/ 2אחוד וחלוקה מחדש, קביעת אזור מגורים עם חזית מסחרי. הרחבת דרך.04/01/1968
מרכזלודתוכניתלד/ 174הקמת מכללה אקדמית - מגרש 3001.03/11/2011
מרכזלודתוכניתלד/ 179הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך הקיימת16/07/2012
מרכזלודתוכניתלד/ 18הרחבת דרך קיימת, ולקבוע אזור תעשיה.29/07/1965
מרכזלודתוכניתלד/ 180שטח לבניית משרדים בלוד צפון - מתחם 4.17/09/2008
מרכזלודתוכניתלד/ 19קביעת אזורים, התוית דרכים וחלוקת השטח לחלקות06/04/1967
מרכזלודתוכניתלד/ 19/ 1חלוקת השטח לחלקות חדשות20/11/1975
מרכזלודתוכניתלד/ 2השטח יחולק לאיזורים כפי שמסומן בתשריט,איזור מלאכה ותעשיה זעירה, איזור מסחרי,19/06/1958
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 1פתיחת דרכים,איחוד חלקות 3 עם 4,הרחבת מגרש 24,בי"ס מקצועי,בטול חלוקה וחלוקה מחד17/05/1962
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 2לבטל דרך ולהפכו לשטח תעשיה, אחוד מגרשים 38,3704/07/1963
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 3חלקות חדשות, בטול דרכים, אחוד חלקות, בטול חלקות, וחלוקה מחדש.09/06/1966
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 4לבטל דרך ולהפכו לשטח תעשיה, אחוד מגרשים 12 ,34 ,, החרבת כביש מס.506/07/1967
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 5לבטל שטח ולהפכו לשטח תעשיה, איחוד מגרשים (1)40,39,(14), יצירת כביש מס.822/07/1971
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 6בטול: מגרשים ואיחודם ודרך קיימת, יצירת שטח חניה והגדלת שטח אזור תעשיה.
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 6/ אהגדלת אחוזי בניה והגדלת גובה הבניה בכל האיזור מלאכה ותעשיה.19/10/1972
מרכזלודתוכניתלד/ 2/ 7שינוי ממסחר לתעשיה ומלאכה.26/02/1976
מרכזלודתוכניתלד/ 20/ 1לשנות את התכנית הראשית ובהתאם לכך לקבוע יעוד שטח לבנין צבורי במקום מרכז עסקים;24/02/1972
מרכזלודתוכניתלד/ 20/ 3הקמת שיכון מאורגן ולצורך זה לשנות את הבינוי הקיים, את הדרכים, החניות והשבילים.16/12/1971
מרכזלודתוכניתלד/ 20/ 3/ אהמטרה היא להקים שכון מאורגן ולצורך זה לשנות את הבינוי הקיים, אתהדרכים והחניות09/03/1980
מרכזלודתוכניתלד/ 20/ 3/ בקביעת רשת דרכים,קביעת שטחים לחנייה,קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.31/07/1975
מרכזלודתוכניתלד/ 20/ 4לשנות את התכנית הראשית ובהתאם לכך לקבוע יעוד השטח למרכז מסחרי.30/11/1972
מרכזלודתוכניתלד/ 210שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור תעשיה
מרכזלודתוכניתלד/ 213הגדלת ציפוף עבור שיכון ציבורי10/09/1980
מרכזלודתוכניתלד/ 213/ 1שינוי הבינוי בחלקות.
מרכזלודתוכניתלד/ 213/ 11שינוי ממגורים א' ל-מגורים מיוחד - משפ'אלח'אטר.