תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3544/ 87/ 7ערר על תנאים ברח' רוקח 19 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3558/ 87/ 7אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5289התנגדות להיתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5533בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3305"הרחבת מוזיאון גוטמן"18/08/2003