תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3616/ 87/ 7הקטנת תקן חניה ברח' אנילביץ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5425מתן היתר להחלפת גג וסגירת מרפסת בתנאי להריסת מחסן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5542תוספת בניה בק.ק. ועליית גג