תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3518/ 87/ 7בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5145דחיית התנגדות לאישור שימוש חורג לחניון.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5199דחיית התנגדות למתן היתר למגרש חניה מגונן סלול.