תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5481בקשה לשינויים פנימיים וחיצוניים
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2913/ מחשינויי יעוד ממגרש מסחרי למגורים02/04/2008