תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפונושא344/ 34/ 50אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ