תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ דרך בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין- גוש 6873 חלקה 81, 9- מגרש 2
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ מנחם בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 02/ 5393מתן היתר בתנאים
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 05/ 5207בקשה למתן טופס 5