תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גןנושא855/ 86/ 7הסכמת הוועדה המחוזית עפ"י תכנית רג/ 340/ ג/ 18
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 06/ 5101התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים על מחצית החלקה ובקיר משותף +מרתף+חניות+ג