תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5171התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים וחיצונים