תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52392-52391ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונותוכניתתממ/ 311/ 1קביעת זיקת הנאה למעבר