תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 84אזור מגורים מיוחד מגרש 47 באזור העשיה הישן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת26/08/2004
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6013היתר לשימוש חורג מתעשייה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6014התנגדות להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר