תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתיג/ 134תכנית מפורטת05/03/1964
ירושליםמטה יהודה, עין נקובא, עין ראפהתוכניתמי/ 300/ אתכנית מתאר חדשה לעין ראפה ועין נקובה31/08/2005
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 300/ א/ 8הגדלת אחוז בניה גמרש מס' 11 ט' - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 595הגדלת אחוזי בניה - גוש 3049728/01/1988
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 605שינוי יעוד מחקלאי א' לחקלאי ב'28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 657הגדלת אחוזי בניה ומס' יחידות דיור.11/02/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 659הגדלת אחוזי בניה25/02/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 671שינוי יעוד והגדלת זכויות בניה - עין נקובא.18/02/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 675הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור - עין נקובא.20/01/1994
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 695הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור - עין נקובא.
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 707שינוי יעוד והגדלת אחוזי בניה - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 718שינוי יעוד - מאזור חקלאי א' לאזור חקלאי ב' - עין נקובא21/06/1998
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 719קביעת בינוי -עין נקובא04/08/1994
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 811הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה - עין נקובא14/12/1995
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 849שינוי יעוד וקביעת חלוקה חדשה - עין נקובה.31/12/2002
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 867שינוי יעוד שטח וחלוקה חדשה - עין נקובא09/04/2002
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 892שינוי יעוד ממשק עזר למגורים - עין נקובא.03/01/2000
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 892/ אקביעת קוי בנין חדשים וחלוקה חדשה - עין נקובא.27/06/2004
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 901שינוי יעוד ממשק עזר למגורים - עין נקובה.28/11/1999
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 905שינוי יעוד לקביעת הוראות למגורים - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 909שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 922חלוקת חלקה והגדלת יח"ד ל3- יחי' בכל מגרש - עין נקובא.
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 944שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ג', חלוקה חדשה ,התווית והרחבת דרך-עין נקובא
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 946שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 946/ אשינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' לאזור מלאכה מיוחד - עין נקובא20/06/2002
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 980שינוי יעוד מחקלאי א' לחקלאי מיוחד הכולל חוות סוסים טיפולית, ואדי עין נקובא
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ מק/ 300/ א/ 6יצירת 2 מגרשי מגורים - עין נקובה11/12/2011
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמק/ מי/ 300/ א/ 2חילופי קרקעות בין חקלאי לציבורי פתוח לצורך הקמת מבנה בית ספר - עין נקובא25/01/2007