תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 136מוצא27/02/1964
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 61פיתוח שטח למשקי עזר19/11/1959
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 69מוצא עלית02/10/1952
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 070/ 1התנגדות להקמת מרכז יום לקשיש
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 193/ 1ערר על אי מתן החלטה בשל תביעה לתשלום היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 038/ 1ערר על אי מתן היתר בנייה בגלל היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 178/ 1התנגדות להקמת בריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 027/ 1בקשה לתשריט חלוקה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 076/ 1בקשה לביטול היתר
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 111/ 1בקשה ליח"ד למגורים
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 105גני ירושלים18/07/1968
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 11/ 303/ 1בקשה לתכנית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 093/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 179/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 130חלוקת חלקה למגרשים למטרות בניה - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 131הגשת תכנית בינוי על מגרש - מוצא עלית.23/07/1970
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 140בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי במוצא עלית.19/04/1971
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 151פיתוח שטח למטרות מגורים - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 164שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 179חלוקת חלקה לשלוש חלקות - מוצא עלית.20/09/1973
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 180יעוד שטחים להקמת שכונת מגורים - מוצא עלית.15/02/1973
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 193הסדרת מערכת דרכים - מחלף מוצא.08/12/1974
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 202חלוקת חלקה לשתי חלקות - מוצא עלית.13/10/1974
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 209חלוקת חלקה לשתי חלקות - מוצא עלית.06/12/1973
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 228חלוקת חלקה לשתי חלקות - מוצא עלית.06/03/1975
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 233חלוקת חלקה לשתי חלקות - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 266תכנון חלקה - מוצא עילית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 266/ אהתויית דרכים - מוצא עילית.16/03/1978
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 266/ בהתויית דרכים חדשות - מוצא עילית.05/06/1980
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 266/ גשינוי יעוד שטח מ"מגורים" ל:הרחבת דרך. הפיכת שטחי חניה לשטחי מגורים. מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 269מוצא עלית13/11/1980
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 269/ אהגדלת זכויות בניה ב- 10 יח"ד קיימות עד 50 משטח המגרש , מוצא
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 280קביעת הוראות לשם פיתוח שטח - מוצא עלית.11/12/1980
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 290שינוי יעוד קרקע - הקמת בית אבו לרופאים - מוצא.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 290/ אתוספת קומה מלאה - מוצא עלית.28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 315חלוקת חלקה ל2- חלקות - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 332חלוקת חלקה ל2- חלקות - מוצא עלית.20/04/1978
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 365איחוד חלקות - מוצא עלית.22/02/1979
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 425הגדלת מספר יחידות דיור - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 446איחוד וחלוקה מחדש - מוצא עלית.19/03/1981
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 465חלוקת חלקה לשני מגרשים - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 502חלוקת חלקה לשני מגרשים - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 527קביעת תקופת מקסימום לשמוש חורג - מוצא26/04/1984
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 554בית החלמה "ארזה" - מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 607איחוד וחלוקה של חלקות -מוצא עלית24/11/1994
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 611איחוד חלקות ושינויי קוי בנין מוצא עילית28/02/1991
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 638חלוקה חלקה מס' 28 לשתי חלקות ודרך.04/08/1988
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 664רמת מוצא - בית אבות28/01/1990
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 672חלוקה חדשה וקביעת הוראות בינוי - מוצא.18/05/2005
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 706מחלף מוצא25/04/1991
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800תכנית מיתאר מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ אשינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבנייני ציבור - מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ בשינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח - מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ גשינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח - מוצא עלית22/04/2004
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ דפיצול מגרש מס' 9 לשני מגרשים חדשים והגדלת אחוזי הבניה. רח' התפוח 17, מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ והוספת קומה נוספת וקביעת מספר הקומות ל3 קומות מעל מרתף. מעלה האורן 21,מוצא-עלית28/08/2006
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ זשינוי יעוד מאזור חקלאי ב' לחקלאי ב' מיוחד, מוצא עילית, רחוב התפוח 905/06/2007
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ חתוספת יחידות דיור מעל יחידה קיימת, רחוב התפוח 4, מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ טמוצא עילית רח' הזית 8
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ יאחלוקת חלקה ל- 5 יח"ד במוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 807קביעת שתי יח"ד במגרש,קווי בנין,וקביעת זכויות בניה מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 807/ אקביעת בינוי לשתי יחידות דיור - מוצא עלית16/06/1996
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 815הוספת נתיב שלישי בכביש מס' 1 (הכניסה לעיר)22/09/1994
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 858תוספת קומה - מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 875שינוי יעוד שטח וקביעת הוראות בינוי למגורים - מוצא עלית31/12/1998
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 876שינוי יעוד משטח למלונאות לאיזור מגורים, למוסד פרטילמוסד ציבורי - מתחם "ארזה" -11/06/2012
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 878שינוי יעוד שטחים מאזור חקלאי ב' להרחבת דרכים - מוצא עילית20/09/1998
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 882שנוי יעוד שטח מדרך קיימת לשטח לדרך משולבת , והפיכתאזור מגורים לשטח לדרך - מוצא21/06/2000
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 906שינוי יעוד לדרך והסדרת גבולות וזכויות למגורים - מוצא.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 920מוצא עלית09/11/2004
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 928תכנית לחלוקה בהסכמה ושינוי יעוד למגורים, מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 964חלוקת מגרש ל-2 - רח' הראשונים - מוצא עילית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ מק/ 800/ השינוי קוי בנין, קביעת בינוי ותוספת לבנין קיים, רח' הראשונים , מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ מק/ 876/ אמתחם ארזה מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ מק/ 913גוש 30365 חלקה 7428/11/1999
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ מק/ 928/ אאיחוד וחלוקה בין חלקות ללא שינוי בשטח הכולל , מוצא עילית
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמק/ מי/ 913חלוקת חלקה ל2- מגרשים - רח' האלה 4 - מוצא עלית.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתתרשצ/ 1/ 33/ 5מוצא עילית