תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמי/ 310/ בשינוי יעוד שטח מיער לאזור מגורים - שריגים15/03/1988
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמי/ 310/ השריגים - ליאון - חלוקה חדשה04/11/1997
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמי/ 310/ חאיחוד וחלוקה חדשה ושינוי הוראות הבניה-שריגים -לאון03/02/1998
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמי/ 310/ ח/ 3שינוי יעוד שטח מחקלאי ב' למגורים והקצאת שטחים לדרכים ציבוריות.שריגים-ליאון
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמי/ 310/ ישינוי תוכנית מתאר מקומית לאזור מגורים 1 מיוחד, מבנה ציבור ושפ"צ. שריגים ליאון.06/04/2009
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמק/ 310/ חאיחוד וחלוקה מחדש ,התרת בניה ושינוי שטח מגרש - שריגים לאון.
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמק/ מי/ 310/ חאיחוד וחלוקה מחדש - שריגים ליאון.
ירושליםמטה יהודה, לי-און (שריגים)תוכניתמק/ מי/ 310/ ח/ 3שינוי מס' מגרשים ושינוי גבולותיהם - שריגים ליאון