תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתיג/ 108תכנית מפורטת למושב עובדים - הרחבה27/11/1958
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתיג/ 35חלוקת שטח לחצי חקלאי ובעלי מקצוע,מושב עובדים12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, בית זיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 245/ 1בקשה לתכנית שינויים הגבהת חניה ומחסן
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 197שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור נופש - בית זית.
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 493שינוי קוי בניה - מושב בית זית.
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710מתאר בית זית, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מי / 200 ושינוי לתכנית מפורטת מס' י05/11/1992
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ אשינוי הוראות בניה למגרש 111 -מושב בית זית04/08/1994
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ בחלוקת מגרש - מושב בית זית30/01/2007
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ גביטול סעיף בתכנית מי / 710 וקביעת הוראה חדשה בדבר שטחי הבניה באיזור חקלאי ב'04/11/1997
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ דשינוי יעוד שטח וקביעת הוראות בניה להרחבת מושב בית זית - בית זית.31/12/1998
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ טהגדלת מספר יחידות הדיור, מושב בית זית
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ יאהגדלת שטחי בניה - מושב בית זית
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 768חלוקת מגרש 110 לשני מגרשים -בית זית14/10/1993
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמק/ מי/ 710/ ושינוי קו בנין באזורים המיועדים לאזור חקלאי מיוחד - מושב בית זית
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמק/ מי/ 710/ זשינוי גבולות בין מגרשים - מושב בית זית07/07/2003