תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 154/ 1אי תן החלטה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 01/ 103/ 1דחיית התנגדות לתכנית
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 154/ 1ערר על אי מתן החלטה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 04/ 267/ 1ערר על תכנית
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 056/ 1התנגדות לתכנית שינוים ותוספת למגורים
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 010/ 1בקשה לתכנית שינויים
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 101/ 1בקשה לתכנית שינויים למגורים
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 202/ 1בקשה לתכנית שינויים
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 167שינוי יעוד שטח חקלאי לאזורמ מגורים - צור הדסה.23/05/1974
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 215שטחים לבניינים ציבוריים - צור הדסה.02/03/1975
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 374קביעת בינוי למרכז כינוסים - צור הדסה.27/12/1979
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520שינוי יעוד שטח - צור הדסה11/06/1987
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ אקביעת יעודי קרקע - צור הדסה15/03/1988
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ בהוראות של תכנית מפורטת במספר נושאים - צור הדסה06/08/1992
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ זתיקון טעות סופר בתכנית מי / במ / 520 ה - צור הדסה.10/12/1998
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ חשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד -צור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ טקביעת בינוי להקמת שכונת מגורים - אזור הר סנסן.25/11/2003
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ ט/ 1שכ' סנסן ב 1 - מגורים בצור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ יבינוי חדש - צור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ יאשינוי יעוד שטח הגדלת שטחי בניה וקביעת הוראות בינוי למתן היתר בניה - צור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ יגהגדלת זכויות בניה במגרשים למגורים ששטחם מעל 500 מ"ר - צור הדסה26/08/2004
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ ידתוספת מקום חניה ומחסן בחללים קיימים ותוספת זכויות בניה למגורים - צור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 771/ בהגדלת זכויות הבניה במגרש, תוספת 55 מ"ר , צור הדסה, הר כתרון, רח' הכרכום
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ במ/ 520/ גצור הדסה - הרחבה04/03/1993
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ במ/ 520/ הצור הדסה-הרחבה .קביעת יעודי קרקע וקביעת בינוי .12/02/1995
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ במ/ 520/ וצור הדסה - קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי.26/09/1996
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ במ/ 771הר כתרון-יעוד קרקע עבור שכונת מגורים וקביעת בינוי ופתוח.24/06/1993
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ במ/ 771/ אהר כתרון-שינוי לתכנית מי / במ / 771 .16/11/1995
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמק/ מי/ 520/ א/ 2שינוי קוי בנין במגרש 226 - צור הדסה25/11/2008
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמק/ מי/ 520/ ו/ 1הזזת דרך - שכ' הר סנסן - צור הדסה
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמק/ מי/ 520/ ו/ 4שינוי בינוי קיים מבתים מדורגים וטוריים לבתים צמודי קרקע - צור הדסה31/03/2005