תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, אשתאולישות כללית03/ המ/ 1בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מי/ 590/ ד
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 350/ יהגדרת שמושי קרקע וקביעת בינוי לתעשיה ,מסחר ותיירות- אזור התעשיה אשתאול.31/08/2005
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590תיחום שטח הפיתוח של מושב אשתאול כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590/ אקביעת יעודי קרקע21/05/1989
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590/ דתוספת מגרשי מגורים - הרחבת מושב אשתאול.28/04/1999
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 773קביעת בינוי בתחום השטח למוסדות ביער אשתאול.
ירושליםמטה יהודה, אשתאול, מסלת ציון, נחםתוכניתמי/ 846/ אדרך מס' 38 - קטע שער הגיא - נחם10/06/2012
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 900קביעת שימושים והוראות פיתוח - יער אשתאול27/11/2007
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 935מרכז מסחרי ותיירות - צפונית מערבית לצומת אשתאול.
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 973הכנת תוכנית מפורטת ל: "מרכז הקק"ל באשתאול". מושב אשתאול.29/08/2010
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ במ/ 590/ במושב אשתאול-תכנית להרחבת המושב.01/09/1994
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ מק/ 350/ י/ 1מערך חדש באזור התעשיה אשתאול
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמק/ מי/ 590/ גתיקון קו הגבול בין החלקות 25,125 - מושב אשתאול
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתתממ/ 1/ 42מסעדה, יקב וחוות תבלינים סמוך לאשתאול