תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתיג/ 110צלפון, מרכז אזורי11/02/1960
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתיג/ 96תכנית מפורטת למושב עובדים28/02/1952
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 103שינוי יעוד שטח לתחנת דלק במפגש הראל (צלפון).
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 405קביעת יעוד קרקע - צלפון.
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 794שינוי יעוד מאזור חקלאי א' למגורים וחקלאי - מושב צלפון14/07/1996
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 794/ אשינוי יעוד חלקה - מושב צלפון26/09/1996
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 794/ בשינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ומשצ"פ למגורים. - צלפון18/03/2003
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתמי/ 794/ גקביעת הוראות בינוי וזכויות במגרש מס' 204 - מושב צלפון.09/08/2001
ירושליםמטה יהודה, ישעי, צלפון, צרעהתוכניתמי/ 989קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי21/10/2010
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתתגפ/ 361אדמות קק"ל28/02/1952