תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתיג/ 54תכנית מפורטת למושב עובדים22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, נס הריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 344/ 1התנגדות להיתר בניה
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 303קביעת בינוי לצורך בריכת שחיה, מגרשי משחקים, מלונאות ונופש - נס הרים.11/10/1979
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 303/ אקביעת תכנית בינוי להקמת מבני נופש - מושב נס הרים.24/12/1981
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 628תיחום שטח הפיתוח של מושב נס הרים כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ אתוספת מגרשים חדשים ותוספת לדרך ושפ"פ -מושב נס הרים25/01/2000
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ בחלוקת נחלה קיימת מס' 1081 לשתי נחלות ע"י הגדלת מגרש 1081 קיים. מושב נס הרים.10/06/2004
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ דפיצול נחלה מס' 57 למגרשים מס' 57A ו- 57 B , מושב נס הרים, משק מס' 5705/06/2007
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ ויצירת 2 מגרשים - מושב נס הרים
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ ו/ 1יצירת 2 מגרשים למגורים במושב נס הרים
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ זמושב נס הרים מגרשים 228 - 229
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 903שינוי יעוד משטח יער למרכז שדה חינוכי - נס הרים.05/10/2000
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ במ/ 845מושב נס הרים- הרחבה23/11/1995
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ מק/ 845/ זמושב נס הרים , שינוי מיקום מגרשי מגורים
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ מק/ 845/ חנס הרים שינוי גבולות מגרשים02/02/2012