תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 113/ 1בקשה לתוספת בניה לבית קיים
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 07/ 127/ 1התנגדות לתכנית שינו י באזור חקלאי
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמק/ מי/ 544/ ב/ 2שינוי שטחי מגרשים באזור חקלאי ב' מיוחד עלידי הגדלת שטח ציבורי, גבעת ישעיהו03/03/2008