תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתיג/ 36צרעה, כפר דירבן12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, צרעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 09/ 250/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמי/ 1022בריכת צרעה - מקורות
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמי/ 245תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ צרעה.11/12/1980
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמי/ 245/ אשינוי יעוד שטח - קבוץ צרעה.
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמי/ 245/ בהגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת בינוי לקרית חנוך "הרטוב" - הרטוב.14/02/2002
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמי/ 350/ ז/ 1איזור תעשיה צרעה - נוחם ג'21/03/2002
ירושליםמטה יהודה, ישעי, צלפון, צרעהתוכניתמי/ 989קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי21/10/2010
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמק/ מי/ 245/ גפיצול מגרש החלפת אזורי יעוד גישה למגרש תעשיה חדש - צרעה12/05/2002
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמשי/ 3משבצות חקלאיות צרעה והסביבה06/05/1990
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתמשי/ 3/ 1משבצות חקלאיות קיבוץ צרעה והסביבה17/09/2001