תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, תעוזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 001/ 1התנגדות להריסת בית אימון והקמת חדש
ירושליםמטה יהודה, תעוזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 187/ 1התנגדות לשימוש חורג לחקלאות
ירושליםמטה יהודה, תעוזתוכניתמי/ 715הרחבת מושב תעוז
ירושליםמטה יהודה, תעוזתוכניתמי/ 715/ אתכנית הרחבה למושב תעוז
ירושליםמטה יהודה, תעוזתוכניתתגפ/ 363תכנון כולל14/02/1952