תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 05/ 2רישוי למחסן חקלאי
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 13755תכנית מתאר נורית05/01/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 2858מחצבת בזלת בנורית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 7227מקור הגלבוע -נורית - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 9063כפר נופש ותיירות שרותי אירוח ודרכי גישה וחניה, נורית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 9496שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, צומת נורית.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ במ/ 204נורית27/08/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ במ/ 51מקור בגלבוע - כפר התנ"ך בנורית