תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת - אנטנה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 10712הרחבת ניר יפה - שכונת בנים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 11285שכונת בנים ניר יפה, מתאר 119/09/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומן, גדיש, מלאה, ניר יפהתוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)14/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 14973ניר יפה- הרחבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 179תכנית חלוקה - ניר יפה30/05/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 27שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ניר יפה08/09/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 35תחנת תידלוק, ניר יפה10/01/2002