תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 12371צורית-גילון, תשריט גבול משוער לפרסום 77, 78
צפוןמשגב, גילון, צוריתתוכניתג/ 13077מתחם הישוב הזמני - צורית
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 13198שינוי לתכנית ג/ 5357, צורית-גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 14442תוספת זכויות בניה במגרש 59724/07/2005
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 4181מחצבת הר גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5031תוכנית מתאר גילון צורית 0(גניזה)
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5357גילון צורות02/08/1988
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 6242ישוב קהילתי גילון09/05/1991
צפוןמשגב, גילוןתוכניתגנ/ 17756שינוי קו בניין למגרש 12, גילון01/06/2010
צפוןמשגב, גילוןבקשה ועדה מקומיתח.צ 1חיבור חשמל
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מג/ 5357/ 5שינוי קו בנין, מגרש 12, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5337/ 3שינוי קו בניין במגרש 102 , גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 2שינו קווי בנין גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 3שינוי קו בניין , גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 4שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 6שינויקו בנין, מגרש 124, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 7שינוי קו בנין , מגרש 255 ,גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1204/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, גילון