תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 12484מרכז הר שכניה10/07/2003
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 14117שכניה22/03/2007
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 3068כפר תעשיה שכניה18/10/1979
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 5164אזור חממות הר שכניה18/02/1990
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 6366תחנת תידלוק ושרותי דרך צומת הר שכניה10/01/1991
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8829בית ספר - הר שכניה.15/08/1996
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8978שכניה, שינוי לג / במ / 149, שינוי יעוד שטח למפרצי חניה
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ במ/ 149שכניה, שינוי לתוכנית מתאר מקומית מס' ג/ 306814/12/1995
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 2שינוי קו בנין, מגרש 67, שכניה13/05/2004
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 3איחוד וחלוקהת למגרשים, שכניה30/06/2004
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 149שינוי יעוד שטח למפרצי חניה, שכניה
צפוןמשגב, מנוף, קורנית, שכניהתוכניתתממ/ 2/ 48תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית31/10/2005