תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, סלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 03/ 2בנין מוצע משתי קומות מעל קומת מרתף
צפוןמשגב, סלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 10/ 2היתר בניה למגורים
צפוןמשגב, סלמהתוכניתא/ 52תכנית אב סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 10409מגרש כדורגל, שינוי למתאר, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12369מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה16/06/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12481הרחבת דרך 804
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13766שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרת07/01/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13769שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה03/06/2009
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13770תשריט גבול משוער לתכנית מתאר (בהכנה), סלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13914תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14274שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14276שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15440מתקן הנדסי, סלאמה20/03/2008
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15635שינוי לתכנית ג/ 6931, קטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15672תכנית מתאר כפר סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 16646מתקן הנדסי מזרחי, סלמה24/03/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 17623יעוד שטח למבני ציבור, כפר סלאמה08/02/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 18547שנוי יעוד למגורים ב' ושצ"פ במגרש 7/2, חלוקה והקטנת גודל מגרש, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 19037שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 2748יעוד שטח למגורים בנחל צלמון
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 4584מרכז שרותים ובית קברות - צלמון19/02/1987
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 6931כפר סאלמה01/11/1993
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8474הקטנת קו בנין כפר סאלמה16/01/1996
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8768שיוי יעוד של שטח מחקלאי לשירותי דרך, קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו, סלמה (נ31/12/1997
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.21/07/1996
צפוןמשגב, סלמהתוכניתגנ/ 18022שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתגנ/ 18079שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 13766/ 1הגדלת מגרש למבני ציבור - סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 10הקטנת קו בנין, סלאמה31/08/2009
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 12שינוי קו בנין, סלאמה10/10/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 13שינוי קו בנין , חלקה 9, בגוש 19456, סלאמה12/09/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 2הקטנת קו בנין, סלאמה16/12/2002
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 3הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמה07/07/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 5הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 9שינוי קו בנין, סלאמה30/10/2008