תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתביריה/ נופשג/228915/01/1987
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 10185הרחבת והסדרת הישוב ביריה.14/09/2003
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 11164שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים - ביריה24/05/2001
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 124ביריה15/07/1954
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 14142שינוי יעוד מדרך למגורים - ביריה:12/01/2009
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 14144תכנית השלמה לתכנית מתאר ביריה:
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 14391תחנת מידע, שירותים סניטריים ומשרדים, בכניסה ליער ביריה08/11/2007
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 153ביריה20/05/1954
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 1856תכנית מתאר ביריה
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 2289חלוקת מגרשים -ביריה15/01/1987
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 3116מרכז ביריה27/11/1986
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 9028הרחבת שטח מסחרי, הרחבת שטח למבני ציבור, ביריה09/02/2000
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתמה/ מק/ 2289/ 1הקטנתקווי בנין מגרש 214, ביריה
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתתרשצ/ 1/ 368/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, ביריה