תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, חוקוקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 06/ 2אתר תקשורת סלולוארית
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 11813תכנית מתאר מקומית חוקוק21/03/2002
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 16842חוף חוקוק , מדרום לאתר ספיר
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 16982מבני משק, חוקוק10/04/2011
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 17062תכנית מתאר - קיבוץ חוקוק
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 17784הרחבת שטח המגורים, קיבוץ חוקוק
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 19208הרחבת שטח המגורים- קיבוץ חוקוק
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 4208חלוקת מגרשים מחדש, חקוק05/01/1984
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 50חוקוק10/02/1955
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 5131תוכנית מפורטת לקיבוץ חוקוק
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 7268טורבינות גז, חוקוק
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 7391שינוי יעוד השטח למטרות פיתוח אתר שירותי דרך ומסחר חוקוק11/09/2007
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתעמ/ מק/ 11813/ 02איחוד וחלוקה, קיבוץ חוקוק