תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 11698איחוד וחלוקה מחדש של חלקות ושינוי יעוד
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 13535קיבוץ שמיר - הרחבה קהילתית08/06/2005
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 17260תכנית מתאר - קיבוץ שמיר29/08/2010
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 18953מט"ש שמיר
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 19059מט"ש קיבוץ שמיר
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 4527חלוקת מגרשים מחדש, קבוץ שמיר03/05/1984
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 4544קבוץ שמיר18/02/1990
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתג/ 8424שנוי יעוד לתעשיה, שמיר27/04/1995
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 014תוכנית גע/ מק/ 01401/08/1999
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 019איחוד וחלוקה מחדש של חלקותושינוי יעוד, קיבוץ שמיר14/03/2002
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 033תכנית איחוד וחלוקה, קיבוץ שמיר10/07/2001
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 14איחוד וחלוקה מחדש, קיבוץ שמיר
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 142תוכנית גע/ מק/ 14209/11/2006
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 215שינוי קווי בנין בין אזורי מגורים ל
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 216שינוי קו בנין בין אזורי מגורים לשפ"פ או שצ"פ, שמיר28/06/2012
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 232שינוי תקנוני מתכנית מפורטת - קיבוץ שמיר30/05/2012
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתגע/ מק/ 243שכונת הכרם, איחוד וחלוקה בהסכמה- קיבוץ שמיר04/11/2012
צפוןהגליל העליון, שמירתוכניתמשצ/ 93קיבוץ שמיר אדמות חקלאיות - לצרכי הסדר רישום20/12/2001