תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 12/ 2הקמת בית מגוריםכתוספת לבנייןקיים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 08/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 10/ 2העדר תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 12/ 2הקמת בית מגורים בעל 3 קומות קוטג' הכולל חניון וממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך שלושה חודשים ע"י ועדה המקומית
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 10/ 2חתימת בעלים על הקרקע
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 12/ 2לגיטימציה למבנה עזר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 09/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 07/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 09/ 2בקשה לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 10/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה221/ 09/ 2הפקדת תכנית
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 07/ 2ביטול היתר בניה לא חוקי
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 09/ 2לגיטימציה לדיר צאן
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 04/ 2הקמת סככה חקלאית מפולשת ומחסן
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 10/ 2ביטול חיוב היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים827/ 10/ 2ביטול חיוב היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 10174שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, רומת הייב.
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1026רומת הייב13/05/1971
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11023הסדרת בינוי ברומת הייב05/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11086שינוי תוואי דרך מס' 5 וחלוקה מחדש למגרשים, רומת הייב.
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11661תחנת שאיבה מערבית ברומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11727חלוקת שטח למגורים01/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 13113שינוי תוואי דרך והוספת שטח למגורים23/01/2003
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1583תחום בניה -רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1655רומא הגלילית -רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1679תכנית מתאר -רומת הייב24/10/1974
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16918אזור חלקה 58 בגוש 17656 , רומת היב10/08/2011
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16919אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב14/06/2011
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, אל בטוף, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 17051קדוח 1 כפר כנא, סמוך לכביש 77, מדרום לרומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 17122ככר צפון מזרחית, רומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 18272שינוי יעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 18937מתחם מגורים לאיחוד וחלוקה, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 20270שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ אל בטוף
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 2255חלוקת מגרשים ברומת הייב02/06/1977
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 3205שנוי יעוד לתחנת תידלוק -רומת אל היב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 3372שינוי יעוד למגורים - רומת הייב08/02/1981
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 4905שינוי יעוד למגורים11/05/1987
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 5148רומת הייב - שינוי ל-ג / 167904/08/1988
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 5261מחצבות כנרת
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 5375שינוי יעוד לשרותי דרך מלאכה ותעשיה זעירה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 6281שינוי תוואי דרך ודרך גישה רומת הייב06/11/1990
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 6737הזזת דרך גישה מס' 30 - רומת הייב20/12/1990
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 6753שנוי קטע מתוואי דרך מס'5-רומת הייב19/03/1992
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 8262שרותי דרך ותחנת דלק, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 8380שינוי לתוכנית המתאר המקומית מס' ג / 5148, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבבקשה ועדה מקומיתרומת אל הייב 30/ 40הקמת בית מגורים בהתאם לסעיף 137 לחוק התכנון והבנייה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבבקשה ועדה מקומיתרומת אל הייב 30200/ 70012תכנית שינויים לגיטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבבקשה ועדה מקומיתרומת הייב 30200/ 80028בנין חדש - יח"ד בקומה א' מעל קומת קרקע