תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 11840שכונה קהילתית כפר ברוך14/08/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 12142מושב כפר ברוך - הוראות בניה23/01/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 13268כפר ברוך - שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור משק מיוחד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 15096שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כפר ברוך15/05/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 15877ארוח כפרי בנחלת אייל כוכבי, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 160כפר ברוך (בריכת אגום מס' 14)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18149מבני משק (לולים), כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18467שמושי פל"ח בראש נחלה, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 223כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 2641כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 4842חלוקת מגרשים מחדש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 5029אתר קיט וספורט כפר ברוך - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 6023שנוי יעוד השטח למסחרי והחסנה, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 1הקמת מערכת הולכה לגז טבעי - קטע תל קשיש כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 11840/ 01עדכון דרכים, כפר ברוך05/10/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 12142/ 02שינוי קו בנין, משפחת לוי, כפר ברוך11/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 12142/ 03שינוי קו בנין, כפר ברוך28/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 38/ 01הסדרת גבולות על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה - כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךבקשה ועדה מקומיתכפר ברוך 2006/ 0334תוספת סככות לרפת קיים+ לגיליציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךבקשה ועדה מקומיתכפר ברוך 2007/ 0113תוספת סככות גידול עגלים לרפת קיימת